Applicatie-service vergunningverlening

ArchiMate-modellen > PETRA - Referentiearchitectuur > Views > Applicatie-service vergunningverlening
Applicatie-service vergunningverlening
Services voor het initiëreren van en deelnemen aan een samenwerking (ApplicationService) Samenwerkingsservices Services voor het initiëren, beëindigen van een samenwerking en het bijbehorende dossier op te ruimen. Een samenwerking kan worden geïnitieerd met een parameter die één van de drie ondersteunde samenwerkingsvormen (zie figuur hierboven) representeert, waardoor het mogelijk wordt de samenwerking af te stemmen op de betreffende samenwerkingsvorm. (ApplicationService) Initialisatie/beeindig- ingsservices Services voor het beheer van samenwerkdossiers, inclusief alle documenten die onderdeel van een dergelijk dossier uitmaken. Er wordt ondersteuning geboden voor het inzichtelijk maken van de inhoud en metadata van een dossier, en het toevoegen, opvragen, actualiseren en verwijderen van documenten en de bij die documenten behorende metadata. (ApplicationService) Dossier-beheer- services Services voor het aanmaken en verwijderen van autorisaties, en het bijhouden van een registratie van aangemaakte autorisaties. (ApplicationService) Autorisatie services Services waarmee acties, die in het kader van de samenwerking dienen te worden uitgevoerd, worden afgestemd. (ApplicationService) Actieverzoekservices Services die het voor de deelnemers aan de samenwerking mogelijk maken om zich te abonneren op het ontvangen van een notificatie bij het optreden van bepaalde events. De achterliggende component houdt hiervan een registratie bij en draagt er zorg voor dat de abonnee toegang krijgt tot de betreffende notificatie indien het betreffende event optreedt. Er is bewust gekozen voor een “request-reply” (de deelnemer aan de samenwerking “haalt de notificaties op”) zodat het mechanisme eenvoudig kan blijven. Te frequent gebruik van services, waardoor de SWF overbelast zou kunnen raken, zal technisch worden ingeperkt. (ApplicationService) Notificatie services Functionaliteit ter ondersteuning van het behandelen van verzoeken voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken. (ApplicationComponent) Samenwerken aan behandelen Met deze service wordt een verzoek bij het bevoegde gezag aangemeld. De aanmelding bevat voldoende informatie om een zaak te initiëren en te routeren naar de behandelende instantie zoals het indienmoment, de unieke identificatie van de betreffend verzoek, doel bericht (indienen, aanvullen of intrekken van een verzoek), indienergegevens en een definitie van het project (locatie en activiteit(en)). Toelichting: Het bericht bevat niet de documenten zelf maar een link naar de documenten in de werkmap. Deze documenten kunnen indien gewenst via een service op het DMS (PR02-API op basis van de door PR02 intern DSO verstrekte services) worden overgehaald naar het bevoegd gezag. Per aanbieding wordt 1 aanvraag of melding aangeboden. Het kan ook een aanvulling op een eerder ingediend verzoek betreffen. In dat geval wordt ook de unieke identificatie van de originele aanvraag/melding meegeleverd. Er kan voor deze service vanuit Indienen worden volstaan met een vereenvoudigd koppelvlak. Knooppunt levert translatie naar de standaard (envelop)voor de Digikoppeling. Noot: Omschrijving afgeleid uit GAS Gebruikerstoepassingen. (ApplicationService) Bericht verzoek Het doel van deze applicatie is de door een gebruikerstoepassing (DSO of Extern) aangereikte Aanvraag omgevingsvergunning of Melding omgevingswet formeel of als concept t.b.v. vooroverleg (inclusief bijlagen) in te dienen bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemer en zijn eventuele gemachtigde krijgen een verzendbevestiging en voor het bevoegd gezag wordt een werkmap gemaakt. Naast het indienen is ook het aanvullen of intrekken van een aanvraag of melding mogelijk. Indienen aanvraag / melding is een nieuwe component die door het DSO-programma wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Indienen Het lezen van (delen van) de inhoud van de Map. Deze service levert de mappen waar de ingelogde gebruiker rechten op heeft en biedt mogelijkheid om, documenten te creëren, lezen, wijzigen of te verwijderen. Deze koppeling maakt via het knooppunt gebruik van services van Mappen. (ApplicationService) Gebruik werkmap Deze service ontsluit de registratie van de component Indienen. Ontsloten wordt die informatie die niet op een andere manier via notificatiebericht, aanvraagformulier of bijlagen aan het bevoegd gezag wordt geleverd. Een voorbeeld is het leveren van aanvraagnummers en werkmapidentificaties van bij één project behorende aanvragen of meldingen. (ApplicationService) Ontsluiten registratieIndienen Ophalen van het verzoek en de bijbehorende bijlagen na het ontvangen van de notificatie die is verstuurd met de service Bericht verzoek. (ApplicationService) Ontsluiten werkmap Het verwijderen van de werkmap van een verzoek door of namens bevoegd gezag. Toelichting: Hiermee wordt ook alle informatie uit de werkmap onherstelbaar verwijderd. Noot: Omschrijving afgeleid uit GAS Gebruikerstoepassingen. (ApplicationService) Verwijderen werkmap DataObject Document- registratie DataObject Zaak-registratie ApplicationComponent GIS-systeem Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsysteem DataObject Vergunning- registratie ApplicationCollaboration Besluit-systemen ApplicationService Ontsluiten genomenbesluit ApplicationService Ontvangen voor te leggen besluit ApplicationService Ontvangen te publiceren besluit ApplicationCollaboration Bestuursorganen websites ApplicationCollaboration Publicatieportalen (overheid.nl) DataObject Verzoek DataObject Geodata-registratie DataObject Samenwerkdossier ApplicationService Ontsluiten ingediendverzoek Indien voor een bepaald verzoek afgeweken moet worden van een toegewezen bevoegd gezag, kan dit bevoegd gezag wordt aangepast voor het betreffende verzoek. (ApplicationService) Wijzigen bevoegd gezag Indien voor een bepaald vezoek afgeweken moet worden van een toegewezen behandeldienst, kan deze behandeldienst wordt aangepast voor het betreffende verzoek. Noot: deze service ontbreekt nog in de realisatie van DSO-LV. (ApplicationService) Wijzigen behandeldienst ApplicationComponent E-formulieren ApplicationService Ontsluiten vergunninginformat- ie De gebruikerstoepassing SWF (GT SWF) is een webapplicatie die ontsloten wordt via een samenwerkportaal. Ze is bedoeld voor deelnemers aan een samenwerking die geen toegang hebben tot een (extern) systeem dat op de SWF is aangesloten. Via de GT SWF worden alle services van de SWF ontsloten zodat er, zonder tussenkomt van een extern systeem, aan de samenwerking kan worden deelgenomen. (ApplicationComponent) Gebruikerstoepassin- g SWF AccessRelationship W RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 30-04-2023 11:27:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2023 11:27:04 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Applicatie-service vergunningverlening
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-3b00515e-bd51-2c3c-36ea-00c63c5dea04
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Applicatie-service vergunningverlening
Elementen  : 
Relaties  :