Vergunningsysteem

ArchiMate-element Vergunningsysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-46959bde-5c9d-5bd4-25e0-92918b14338e
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Vergunningsysteem
Documentatie  : Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsys- teem ApplicationCollaboration Publicatieporta- len (overheid.nl) ApplicationCollaboration Besluit- systemen Functionaliteit ter ondersteuning van het behandelen van verzoeken voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken. (ApplicationComponent) Samenwerken aan behandelen TechnologyInterface REST API interface BusinessProcess Verkennen en begeleiden complex initiatief (ontwerpformu- le) ApplicationService Ontsluiten genomen besluit Inhoudelijk behandelen van de aanvraag en daarbij (indien nodig) coördineren vergunningendelen en/of advies of advies met instemming bij andere bestuurs- of uitvoeringsorganen (ketensamenwerking) en voorbereiden (ontwerp) besluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaan- vraag Met deze service wordt een verzoek bij het bevoegde gezag aangemeld. De aanmelding bevat voldoende informatie om een zaak te initiëren en te routeren naar de behandelende instantie zoals het indienmoment, de unieke identificatie van de betreffend verzoek, doel bericht (indienen, aanvullen of intrekken van een verzoek), indienergegevens en een definitie van het project (locatie en activiteit(en)). Toelichting: Het bericht bevat niet de documenten zelf maar een link naar de documenten in de werkmap. Deze documenten kunnen indien gewenst via een service op het DMS (PR02-API op basis van de door PR02 intern DSO verstrekte services) worden overgehaald naar het bevoegd gezag. Per aanbieding wordt 1 aanvraag of melding aangeboden. Het kan ook een aanvulling op een eerder ingediend verzoek betreffen. In dat geval wordt ook de unieke identificatie van de originele aanvraag/melding meegeleverd. Er kan voor deze service vanuit Indienen worden volstaan met een vereenvoudigd koppelvlak. Knooppunt levert translatie naar de standaard (envelop)voor de Digikoppeling. Noot: Omschrijving afgeleid uit GAS Gebruikerstoepassingen. (ApplicationService) Bericht verzoek ApplicationService Ontvangen voor te leggen besluit Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, eventueel verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, eventuele publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaan- vraag Indien voor een bepaald verzoek afgeweken moet worden van een toegewezen bevoegd gezag, kan dit bevoegd gezag wordt aangepast voor het betreffende verzoek. (ApplicationService) Wijzigen bevoegd gezag DataObject Document- registratie ApplicationService Ontsluiten vergunninginfo- rmatie Het lezen van (delen van) de inhoud van de Map. Deze service levert de mappen waar de ingelogde gebruiker rechten op heeft en biedt mogelijkheid om, documenten te creëren, lezen, wijzigen of te verwijderen. Deze koppeling maakt via het knooppunt gebruik van services van Mappen. (ApplicationService) Gebruik werkmap DataObject Vergunning- registratie Ophalen van het verzoek en de bijbehorende bijlagen na het ontvangen van de notificatie die is verstuurd met de service Bericht verzoek. (ApplicationService) Ontsluiten werkmap Bedrijfsprocescluster Verkennen en begeleiden initiatief, en behandelen verzoek (vergunning, melding) aanvragen. (BusinessProcess) Behandelen aanvraag vergunning of melding Bedrijfsprocescluster Activiteiten m.b.t. samenwerking in ketens tussen bestuursorganen (veelal geen lineair proces). (BusinessProcess) Interbestuurlijk- e samenwerking DataObject Zaak-registratie Een systeem dat een proces ondersteunt. Dit kan een workflowimplementatie zijn, of een implementatie in een zaaksysteem. (ApplicationComponent) Processysteem Het verwijderen van de werkmap van een verzoek door of namens bevoegd gezag. Toelichting: Hiermee wordt ook alle informatie uit de werkmap onherstelbaar verwijderd. Noot: Omschrijving afgeleid uit GAS Gebruikerstoepassingen. (ApplicationService) Verwijderen werkmap ApplicationService Ontvangen te publiceren besluit Services voor het initiëreren van en deelnemen aan een samenwerking (ApplicationService) Samenwerking- sservices Deze service ontsluit de registratie van de component Indienen. Ontsloten wordt die informatie die niet op een andere manier via notificatiebericht, aanvraagformulier of bijlagen aan het bevoegd gezag wordt geleverd. Een voorbeeld is het leveren van aanvraagnummers en werkmapidentificaties van bij één project behorende aanvragen of meldingen. (ApplicationService) Ontsluiten registratie Indienen ApplicationService Ontsluiten ingediend verzoek Indien voor een bepaald vezoek afgeweken moet worden van een toegewezen behandeldienst, kan deze behandeldienst wordt aangepast voor het betreffende verzoek. Noot: deze service ontbreekt nog in de realisatie van DSO-LV. (ApplicationService) Wijzigen behandeldienst Het doel van deze applicatie is de door een gebruikerstoepassing (DSO of Extern) aangereikte Aanvraag omgevingsvergunning of Melding omgevingswet formeel of als concept t.b.v. vooroverleg (inclusief bijlagen) in te dienen bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemer en zijn eventuele gemachtigde krijgen een verzendbevestiging en voor het bevoegd gezag wordt een werkmap gemaakt. Naast het indienen is ook het aanvullen of intrekken van een aanvraag of melding mogelijk. Indienen aanvraag / melding is een nieuwe component die door het DSO-programma wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Indienen ApplicationComponent E-formulieren Digikoppeling is een set van standaarden, die logistieke afspraken bevatten voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties (TechnologyInterface) Digikoppeling ApplicationComponent Toezicht Handhaving systeem FlowRelationship Bekendmaking definitief besluit FlowRelationship Besluit (ontwerp) vergunning FlowRelationship Concept (ontwerp) vergunning FlowRelationship Documenten aanvraag of melding FlowRelationship Documenten aanvraag of melding ServingRelationship Gebruik SWF ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship Kennisgeving ingekomen verzoek FlowRelationship Kennisgeving ter inzage legging ontwerp besluit FlowRelationship Landelijk (DSO-LV) ingediend verzoek FlowRelationship Lokaal ingediend verzoek FlowRelationship Notificatie verzoek ingediend ServingRelationship STAM FlowRelationship verleende vergunning Deze svg is op 15-03-2022 09:58:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2022 09:58:43 CET