Bedrijfsobjecten toezicht en handhaving

ArchiMate-modellen > PETRA - Referentiearchitectuur > Views > Bedrijfsobjecten toezicht en handhaving
Bedrijfsobjecten toezicht en handhaving
Een handeling of object in aanmerking komende voor handhaving en waarop toezicht plaatsvindt: de verzameling van processen, constructies en/of installaties van een subject, al dan niet op een locatie, waarop als afzonderlijk geheel door een bevoegde organisatie toezicht wordt gehouden op het voldoen aan gestelde eisen. Bron: RIHa, Referentie Informatiemodel Handhaving, zie referentie [36]. (BusinessObject) Handhavingsobject Een controle om te beoordelen of een situatie in overeenstemming is met de geldende normen: de wet- en regelgeving, de vergunde situatie en de gemelde activiteiten. Toelichting: een inspectie wordt uitgevoerd door een toezichthouder vanuit een bestuursrechtelijke bevoegdheid van het bestuursorgaan. Bron: - (BusinessObject) Inspectie Omgevingsmelding van een persoon bij een overheidsorganisatie over het optreden van een incident die betrekking heeft op een handhavingsobject. Toelichting: bij een gemeente kan het bijvoorbeeld gaan om een melding over de openbare ruimte. Bij een provincie kan het gaan om een melding over overlast (stank, geur) veroorzaakt door bijvoorbeeld een SEVEZO-inrichting (fka BRZO-bedrijf). Een signaal wordt ook wel genoemd: melding incident. Bron: GEMMA Online. (BusinessObject) Signaal Een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis die storend is, overlast veroorzaakt en / of een risico vormt voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Bron: - (BusinessObject) Incident Optreden van een toestand van een handhavingsobject die afwijkt van de geldende normen. Bron: - (BusinessObject) Overtreding Sanctie: Een maatregel die wordt getroffen om de toestand van een handhavingsobject die afwijkt van de geldende normen weer in overeenstemming te brengen met deze geldende normen. Toelichting: Deze kent twee specialisaties: Herstellende sanctie; Bestraffende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Sanctie Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Een beschikking om gedurende een bepaalde termijn niet op te treden tegen een nog niet vergunde activiteit. Toelichting: een dergelijke toezegging bindt in beginsel alleen het beschikkende bestuursorgaan zelf. Bron: - (BusinessObject) Gedoogbeschikking Een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Toelichting: Er zijn twee specialisaties van beschikking: Persoonsgerichte beschikking; Zaaksgerichte beschikking. Bron: Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 1. (BusinessObject) Beschikking Ieder menselijk handelen waarbij, of menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. Toelichting: bijvoorbeeld het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Activiteit Een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende regeling. Bron: GEMMA Online. (BusinessObject) Ontheffing Een medewerker van een overheidsorganisatie die uit hoofde van haar functie taken uitvoert voor de overheid. Bron: door generalisatie afgeleid uit Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), referentie [27]. (BusinessObject) Medewerker Een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon. Bron: afgeleid uit de Wet basisregistratie personen; GEMMA online en Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB), referentie [28]. (BusinessObject) Persoon Een herstellende sanctie strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of het beperken van de gevolgen van een overtreding. Toelichting: Specialisatie van Sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Herstellende sanctie Een bestraffende sanctie is punitief van aard en beoogt de overtreder van de geschonden bestuursrechtelijke norm leed toe te voegen. Hierbij valt te denken aan de bestuurlijke boete. Toelichting: Specialisatie van Sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Bestraffende sanctie Het onder verantwoordelijkheid van de handhaver ongedaan maken van de overtreding. Toelichting: Specialisatie van Herstellende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Last onder bestuursdwang De herstelsanctie, inhoudende een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Toelichting: Specialisatie van Herstellende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Last onder dwangsom Herstelsanctie die beoogt het intrekken of schorsen van een al afgegeven beschikking. Toelichting: Specialisatie van Herstellende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Intrekking of schorsing van beschikking opleggen van een boete door het bestuursorgaan zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechterlijke instantie. Toelichting: Specialisatie van Bestraffende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Bestuurlijke boete Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten zoals milieudelicten, bestuurlijke vaststelling van de overtreding van de verdachte en het opleggen van een boete middels een bekeuring door een BOA. Toelichting: Specialisatie van Bestraffende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Bestuurlijke strafbeschikking Instantie van de Rechterlijke macht. Zie definitie van de rol Rechterlijke macht. (BusinessObject) Rechterlijke instantie Een samenhangende hoeveelheid werk met een wel gedefinieerde aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Bron: Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), referentie [27]. (BusinessObject) Zaak Beschrijving van de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. Toelichting: De locatie duidt de ruimtelijke ligging. Het werkingsgebied van de artikelen en leden is de relatie tussen de regeltekst en de locatie. In het geval dat een locatie rechtstreeks wordt geduid via een bevoegd gezag gaat dit over het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Locatie Een fenomeen in de werkelijkheid, met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Toelichting: Deze kent onder andere de volgende specialisaties: Adres: Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Gebouw: Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Perceel: Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). BGT-object: Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK); Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) Ruimtelijk object Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK). (BusinessObject) Perceel Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Toelichting: Specialisatie van Ruimtelijk object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (BusinessObject) Adres Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (BusinessObject) Gebouw Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) BGT-object Verzoek ingediend door een belanghebbende tot handhaving van een situatie met betrekking tot een activiteit die wordt uitgevoerd op een locatie. Bron: afgeleid uit Gemma online. (BusinessObject) Handhavingsverzoek Verzoek: In het algemeen een vraag van een klant aan een overheidsorganisatie om een product. Binnen het kader van deze architectuur voor de Omgevingswet gaat het op dit moment om een aanvraag, melding of gegevens en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding, ingediend door een initiatiefnemer bij een bevoegd gezag, gedaan in het kader van de Omgevingswet. Toelichting: er worden meerdere typen verzoeken onderkend: aanvraag (aanvraag vergunning; aanvraag maatwerkvoorschrift; aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel); melding en melding gelijkwaardige maatregel; informatie en informatie ongewoon voorval. Een melding is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het doen van een melding door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan, kunnen provincies en gemeenten een meldingsplicht opnemen in hun eigen regelgeving. Zie artikel 4.4, lid 1 Ow. Het is ook mogelijk om aanvullende (niet afwijkende) meldingsplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Een voorwaarde hierbij is dat dit nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.13 en 2.14 Bal). Apart van bovenstaande typering kan het doel van het verzoek worden geduid: houden van omgevingsoverleg; initiëren; aanvullen; intrekken. Het verzoek om een omgevingsoverleg is dan van het type aanvraag maar heeft als doel het houden van een omgevingsoverleg. Het model staat toe dat je daar een aparte zaak voor aanmaakt en dat is ook zeer gewenst, anders kan je de initiële zaak (houden van het omgevingsoverleg) niet relateren aan de vervolgzaak (indienen van de aanvraag). Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]; Ow, artikel 4.4, lid 1. (BusinessObject) Verzoek Product dat een klant van de overheid kan afnemen. De klant wordt binnen de overheid ook wel dienstafnemer genoemd: een afnemer van een product van de overheid. Bron: - (BusinessObject) Klantproduct Besluit genomen op een handhavingsverzoek of genomen in verband met een sanctie. Bron: - (BusinessObject) Handhavingsbesluit Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Bron: Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 2. (BusinessObject) Besluit BusinessObject Overheids- organisatie AssociationRelationship is gelegen op AssociationRelationship constateert AssociationRelationship vindt plaats voor AssociationRelationship is melding van AssociationRelationship treedt op bij AssociationRelationship treedt op bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship veroorzaakt AssociationRelationship heeft betrekking op SpecializationRelationship AssociationRelationship legitimeert AssociationRelationship gedoogt SpecializationRelationship AssociationRelationship is uitgevoerd op AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is gereguleerd voor AssociationRelationship staat afwijkingtoe van SpecializationRelationship AssociationRelationship legt als handhaver op AssociationRelationship voert als toezichthoud- er uit AssociationRelationship dient als belanghebbe- nde in AssociationRelationship is melder van SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship legt strafrechterlijk op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft referentie SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is ingediend bij SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship initieert levering van AssociationRelationship is genomen op SpecializationRelationship AssociationRelationship is genomen door AssociationRelationship is genomen in verband met sanctie Deze svg is op 08-12-2021 04:07:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-12-2021 04:07:07 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
LegendaArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-view Bedrijfsobjecten toezicht en handhaving
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-6e6998b8-1543-3fb4-7039-59e787e19f0b
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Bedrijfsobjecten toezicht en handhaving
Elementen  : 
Relaties  :