Interactiemodel BedrijfsobjectenxDataobjectenxApplicatiecomponenten

ArchiMate-modellen > PETRA - Referentiearchitectuur > Views > Interactiemodel BedrijfsobjectenxDataobjectenxApplicatiecomponenten
Interactiemodel BedrijfsobjectenxDataobjectenxApplicatiecomponenten
DataObject Beroep-registratie DataObject Besluit-registratie DataObject Bezwaar-registratie DataObject Brondata-registratie DataObject Document- registratie DataObject Geodata-registratie DataObject Handhaving- registratie DataObject Inspraak-registratie DataObject Participatie-data DataObject Planregistratie DataObject Regelbeheer- registratie DataObject Toezicht-registratie DataObject Vergader-registratie DataObject Vergunning- registratie DataObject Webcasting- registratie DataObject Webcontent- registratie DataObject Zaak-registratie ApplicationComponent Beroepsysteem ApplicationComponent Besluitsysteem ApplicationComponent Bezwaarsysteem ApplicationComponent Brondata-systeem ApplicationComponent Corporate website ApplicationComponent E-formulieren ApplicationComponent GIS-systeem ApplicationComponent Inspraak-systeem ApplicationComponent Participatie-systeem ApplicationComponent Plansysteem ApplicationComponent PS website ApplicationComponent Regelbeheer- systeem ApplicationComponent Toezicht Handhavingsysteem ApplicationComponent Vergadersysteem Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsysteem ApplicationComponent Webcasting-systeem Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Bron: Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 2. (BusinessObject) Besluit Een Informatieobject wordt door het Nationaal Archief gedefinieerd als ‘Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit’ . Het is daarmee een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. Het zijn de ‘eenheden van informatie’ die als zodanig aan gebruikers worden gepresenteerd. Een eigen identiteit betekent dat een informatieobject een naam of identificatiekenmerk heeft waardoor het te onderscheiden is van andere informatieobjecten waardoor er eenduidig naar verwezen kan worden. Toelichting: Een informatieobject is een generiekere term voor het veelgebruikte begrip document dat beperkter van reikwijdte is. Bron: NORA Online; Nationaal Archief, DUTO begrippen. (BusinessObject) Informatie-object Beschrijving van de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. Toelichting: De locatie duidt de ruimtelijke ligging. Het werkingsgebied van de artikelen en leden is de relatie tussen de regeltekst en de locatie. In het geval dat een locatie rechtstreeks wordt geduid via een bevoegd gezag gaat dit over het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Locatie Een fenomeen in de werkelijkheid, met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Toelichting: Deze kent onder andere de volgende specialisaties: Adres: Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Gebouw: Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Perceel: Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). BGT-object: Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK); Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) Ruimtelijk object Het geven van een mening door een belanghebbende tegen een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan (waarvan het bestuursorgaan voornemens is om definitief te besluiten conform dat ontwerp). Bron: afgeleid uit de Algemene wet bestuursrecht. (BusinessObject) Zienswijze Een document dat een bevoegd gezag aanlevert in het domein van de Omgevingswet. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Omgevings- document Een verzameling samenhangende toepasbare regels die tezamen het gedrag bepalen van een regelbeheerobject. Toelichting: Vanuit de bedrijfsregel in de toepasbare regelset leg je de verwijzing naar het regelbeheerobject in de activiteitenstructuur (functionele structuur). Bron: Introductie STTR, zie referentie [32]. (BusinessObject) Toepasbare regelset Een object dat de regels over een bepaald juridisch onderdeel bevat voor een bepaalde toepasbare activiteit, voor een bepaald type regelbeheerobject, voor een bepaald toestemmingstype. De regels hangen samen en zijn gericht op een specifiek doel. Toelichting: De mogelijke type regelbeheerobjecten zijn: conclusie, voorschriften, indieningsvereisten. Een regelbeheerobject hoort bij de toepasbare activiteit, is onderdeel van de activiteitenstructuur (functionele structuur). Een regelbeheerobject met conclusie zorgt ervoor dat er in het loket een vragenboom komt te staan voor een vergunning check (bij functie checken). Een regelbeheerobject met maatregelen zorgt ervoor dat er in het loket een vragenboom komt te staan met een check op de maatregelen op maat die van toepassing zijn op basis van voorschriften (bij functie maatregelen op maat). Een regelbeheerobject met een indieningsvereisten zorgt ervoor dat er in het loket een vragenboom komt te staan met een check op de indieningsvereisten (mee te leveren informatie) die van toepassing zijn (bij functie indienen verzoek). Mogelijke toestemmingstypes zijn: Aanvraag vergunning; Melding; Informatie; Informatie ongewoon voorval; Aanvraag maatwerkvoorschrift; Melding gelijkwaardige maatregel; Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Bron: Specificatie STTR, zie referentie [31]; Introductie STTR, zie referentie [32]. (BusinessObject) Regelbeheerobject Een activiteit die voorzien is van een aantal extra kenmerken zodat aan de activiteit toepasbare regels kunnen worden gekoppeld. Toelichting: het gaan om kenmerken als: type activiteit (Water, Milieubelastend, Overig); toonbaar (voor doen van melding of indienen van aanvraag); magneet (bundelt activiteiten naar één bevoegd gezag); verfijnbaar (subactiviteiten kunnen worden gekozen); Bron: (Toepasbare) activiteiten en locaties, in relatie tot toepasbare regels, zie referentie [30]. (BusinessObject) Toepasbare activiteit Specificatie van welke behandeldienst van een bevoegd gezag, op welke locatie de verzoeken behandelt waarvan de activiteit op die locatie betrekking heeft. Bron: Specificatie STTR, zie referentie [31]; Introductie STTR, zie referentie [32]. (BusinessObject) Behandeldienst configuratie Registratie van de koppeling van een toepasbare regelset aan een aansluitpunt. Op een aansluitpunt kunnen aansluitingen worden gemaakt. Er zijn twee typen aansluitingen: • Lokale aansluiting: in een lokale aansluiting vervangen of sluiten lokale bestuursorganen de toepasbare regels van de standaard aansluiting - afhankelijk van de locatie door lokale toepasbare regels. • Standaard aansluiting: In een standaard aansluiting zijn de toepasbare regels opgenomen die gelden wanneer geen lokale toepasbare regels van een andere bestuurslaag gelden. De regels in deze standaard aansluiting kunnen vervangen worden door lokale toepasbare regels. Bijvoorbeeld: het Rijk stelt regels op voor de indieningsvereisten voor het opslaan van gevaarlijke stoffen en de gemeente breidt deze indieningsvereisten uit met een extra bijlage die moet worden toegevoegd. Bron: Specificatie STTR, zie referentie [31]. (BusinessObject) Aansluiting Een lijst van genomen besluiten van een vergadering. Toelichting: Dit betreft in ieder geval vergaderingen van GS, vergadering van PS. In brede zin kunnen hier ook vergaderingen van commissies van PS onder worden gerekend, of vergaderingen van ambtelijke overleggen. Daarnaast zijn er ook besluiten die in mandaat worden genomen, deze besluiten hoeven niet altijd in een vergadering te zijn genomen. Vanuit transparantie en openheid is de ambitie om in ieder geval de besluiten van vergaderingen van PS en vergaderingen van GS te publiceren op de PS website respectievelijk de corporate website. Bron: -. (BusinessObject) Besluitenlijst Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Het instellen van een beroep door het indienen van een beroepschrift bij een bestuursrechter of het indienen van een beroepschrift bij een beroepsorgaan ten behoeve van een administratief beroep. Toelichting: Het beroepschrift is het geschrift waarmee de (bestuursrechtelijke) beroepsprocedure tegen de overheid wordt ingesteld. Het is mogelijk rechtstreeks beroep in te stellen door in het bezwaarschrift het bestuursorgaan te vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep wordt de bezwaarprocedure overgeslagen. Bron: Artikel 6:4, lid 2 en 3 van Awb. (BusinessObject) Beroep Verdediging van de gedaagde tegen het door de eiser ingestelde beroep c.q. verdediging van de eiser tegen het door de gedaagde gevoerde verweer. Toelichting: De verweerder maakt als gedaagde een acte van verdediging: het verweerschrift. Om de mogelijkheid tot repliek en dupliek te bieden kan de eiser die het beroep heeft ingesteld zich verweren tegen het door de gedaagde ingebrachte verweer (repliek) en kan de gedaagde zich vervolgens weer verweren tegen het door de eiser ingebrachte verweer (dupliek). (BusinessObject) Verweer Een uitspraak van een rechter van een rechterlijke instantie in een gerechtelijke procedure. Bron: - (BusinessObject) Gerechtelijke uitspraak Het maken van een bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan door het indienen van een bezwaarschrift. Toelichting: Het bezwaarschrift is het geschrift waarmee de bezwaarprocedure tegen een bestuursorgaan wordt ingesteld. Bron: Artikel 6:4, lid 1 van Awb. (BusinessObject) Bezwaar Deugdelijke motivering waarop de beslissing op bezwaar berust. Indien van het horen van de indiener van het bezwaar is afgezien dan wordt dit ook in de motivering opgenomen. Toelichting: Deze motivering wordt bij de bekendmaking van de beslissing op bezwaar vermeld. Bron: Artikel 7:3, 7: 12 van Awb. (BusinessObject) Motivering bij beslissing op bezwaar Een controle om te beoordelen of een situatie in overeenstemming is met de geldende normen: de wet- en regelgeving, de vergunde situatie en de gemelde activiteiten. Toelichting: een inspectie wordt uitgevoerd door een toezichthouder vanuit een bestuursrechtelijke bevoegdheid van het bestuursorgaan. Bron: - (BusinessObject) Inspectie Optreden van een toestand van een handhavingsobject die afwijkt van de geldende normen. Bron: - (BusinessObject) Overtreding Een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis die storend is, overlast veroorzaakt en / of een risico vormt voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Bron: - (BusinessObject) Incident Een handeling of object in aanmerking komende voor handhaving en waarop toezicht plaatsvindt: de verzameling van processen, constructies en/of installaties van een subject, al dan niet op een locatie, waarop als afzonderlijk geheel door een bevoegde organisatie toezicht wordt gehouden op het voldoen aan gestelde eisen. Bron: RIHa, Referentie Informatiemodel Handhaving, zie referentie [36]. (BusinessObject) Handhavingsobject Verzoek ingediend door een belanghebbende tot handhaving van een situatie met betrekking tot een activiteit die wordt uitgevoerd op een locatie. Bron: afgeleid uit Gemma online. (BusinessObject) Handhavingsverzoek Sanctie: Een maatregel die wordt getroffen om de toestand van een handhavingsobject die afwijkt van de geldende normen weer in overeenstemming te brengen met deze geldende normen. Toelichting: Deze kent twee specialisaties: Herstellende sanctie; Bestraffende sanctie. Bron: Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving, beleidsinstrument Bestuursrechtelijke handhaving en sancties, zie referentie [35] en Wet OM-afdoening. (BusinessObject) Sanctie Omgevingsmelding van een persoon bij een overheidsorganisatie over het optreden van een incident die betrekking heeft op een handhavingsobject. Toelichting: bij een gemeente kan het bijvoorbeeld gaan om een melding over de openbare ruimte. Bij een provincie kan het gaan om een melding over overlast (stank, geur) veroorzaakt door bijvoorbeeld een SEVEZO-inrichting (fka BRZO-bedrijf). Een signaal wordt ook wel genoemd: melding incident. Bron: GEMMA Online. (BusinessObject) Signaal Een samenhangende hoeveelheid werk met een wel gedefinieerde aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Bron: Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), referentie [27]. (BusinessObject) Zaak Een verzameling gegevens (of objecten) die als één geheel wordt vastgelegd en-of gepresenteerd aan de gebruiker. Voorbeelden van documenten zijn boeken, films of een in de computer vastgelegd elektronisch tekstdocument. Toelichting: Werkdefinitie binnen de context van het aspect archivering: Een artefact waarin de informatie is vastgelegd en dat zelfstandig (al dan niet met behulp van een softwareprogramma) is te lezen. Het veelgebruikte begrip document is beperkter van reikwijdte dan het begrip informatieobject dat een generiekere term is. Bron: GEMMA Online, begrippen. (BusinessObject) Document RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 25-06-2022 13:53:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 25-06-2022 13:53:32 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Interactiemodel BedrijfsobjectenxDataobjectenxApplicatiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-707371fc-93d7-c8a0-9161-211e828418f7
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Interactiemodel BedrijfsobjectenxDataobjectenxApplicatiecomponenten
Elementen  : 
Relaties  :