Proces-applicatie-data vergunningverlening

ArchiMate-modellen > PETRA - Referentiearchitectuur > Views > Proces-applicatie-data vergunningverlening
Proces-applicatie-data vergunningverlening
Behandelen van een ingediende aanvraag volgens de reguliere voorbereidingsprocedure voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag regulier Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, eventueel verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, eventuele publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaanvraag Dit is het proces van het voorbereiden van besluitvorming, het nemen van een beslissing (al dan niet door daar in een overleg over te vergaderen), het verwerken van de uitkomsti van de genomen beslissing tot en met het aanbieden van het genomen besluit voor publicatie of overhandiging. (BusinessProcess) Besluiten Leveren van het definitieve besluit aan de aanvrager, bekendmaken besluit middels officeel publiceren en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Afhandelen vergunningaanvraag Publiceren van kennisgevingen of bekendmakingen op de daarvoor bestemde landelijke voorzieningen en/of het publiceren van besluiten op de publieke website. (BusinessProcess) Officieel publiceren Functionaliteit ter ondersteuning van het behandelen van verzoeken voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken. (ApplicationComponent) Samenwerken aan behandelen De gebruikerstoepassing SWF (GT SWF) is een webapplicatie die ontsloten wordt via een samenwerkportaal. Ze is bedoeld voor deelnemers aan een samenwerking die geen toegang hebben tot een (extern) systeem dat op de SWF is aangesloten. Via de GT SWF worden alle services van de SWF ontsloten zodat er, zonder tussenkomt van een extern systeem, aan de samenwerking kan worden deelgenomen. (ApplicationComponent) Gebruikerstoepassin- g SWF Het doel van deze applicatie is de door een gebruikerstoepassing (DSO of Extern) aangereikte Aanvraag omgevingsvergunning of Melding omgevingswet formeel of als concept t.b.v. vooroverleg (inclusief bijlagen) in te dienen bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemer en zijn eventuele gemachtigde krijgen een verzendbevestiging en voor het bevoegd gezag wordt een werkmap gemaakt. Naast het indienen is ook het aanvullen of intrekken van een aanvraag of melding mogelijk. Indienen aanvraag / melding is een nieuwe component die door het DSO-programma wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Indienen Inhoudelijk behandelen van de aanvraag en daarbij (indien nodig) coördineren vergunningendelen en/of advies of advies met instemming bij andere bestuurs- of uitvoeringsorganen (ketensamenwerking) en voorbereiden (ontwerp) besluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag DataObject Document- registratie DataObject Zaak-registratie Een gebruikerstoepassing die de gebruiker interactief (via regeltekst en een kaartbeeld) ondersteunt bij het oriënteren in wat mag en kan in de openbare ruimte. Noot: omschrijving afkomstig uit GAS Regels en Kaart (ApplicationComponent) Regels en Kaart Gebruikerstoepassin- g ApplicationComponent GIS-systeem Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsysteem DataObject Vergunning- registratie ApplicationCollaboration Besluit-systemen Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Een samenhangende hoeveelheid werk met een wel gedefinieerde aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Bron: Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), referentie [27]. (BusinessObject) Zaak Een verzameling gegevens (of objecten) die als één geheel wordt vastgelegd en-of gepresenteerd aan de gebruiker. Voorbeelden van documenten zijn boeken, films of een in de computer vastgelegd elektronisch tekstdocument. Toelichting: Werkdefinitie binnen de context van het aspect archivering: Een artefact waarin de informatie is vastgelegd en dat zelfstandig (al dan niet met behulp van een softwareprogramma) is te lezen. Het veelgebruikte begrip document is beperkter van reikwijdte dan het begrip informatieobject dat een generiekere term is. Bron: GEMMA Online, begrippen. (BusinessObject) Document ApplicationCollaboration Publicatieportalen (overheid.nl) ApplicationCollaboration Bestuursorganen websites DataObject Samenwerkdossier DataObject Geodata-registratie DataObject Verzoek Verzoek: In het algemeen een vraag van een klant aan een overheidsorganisatie om een product. Binnen het kader van deze architectuur voor de Omgevingswet gaat het op dit moment om een aanvraag, melding of gegevens en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding, ingediend door een initiatiefnemer bij een bevoegd gezag, gedaan in het kader van de Omgevingswet. Toelichting: er worden meerdere typen verzoeken onderkend: aanvraag (aanvraag vergunning; aanvraag maatwerkvoorschrift; aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel); melding en melding gelijkwaardige maatregel; informatie en informatie ongewoon voorval. Een melding is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het doen van een melding door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan, kunnen provincies en gemeenten een meldingsplicht opnemen in hun eigen regelgeving. Zie artikel 4.4, lid 1 Ow. Het is ook mogelijk om aanvullende (niet afwijkende) meldingsplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Een voorwaarde hierbij is dat dit nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.13 en 2.14 Bal). Apart van bovenstaande typering kan het doel van het verzoek worden geduid: houden van omgevingsoverleg; initiëren; aanvullen; intrekken. Het verzoek om een omgevingsoverleg is dan van het type aanvraag maar heeft als doel het houden van een omgevingsoverleg. Het model staat toe dat je daar een aparte zaak voor aanmaakt en dat is ook zeer gewenst, anders kan je de initiële zaak (houden van het omgevingsoverleg) niet relateren aan de vervolgzaak (indienen van de aanvraag). Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]; Ow, artikel 4.4, lid 1. (BusinessObject) Verzoek Een fenomeen in de werkelijkheid, met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Toelichting: Deze kent onder andere de volgende specialisaties: Adres: Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Gebouw: Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Perceel: Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). BGT-object: Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK); Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) Ruimtelijk object Het samenwerken van meerdere ketenpartners aan het behandelen van een verzoek. Het verzoek kan het verzoek om een aanvraag te behandelen zijn, maar het kan ook een verzoek zijn om een vooroverleg te houden. Toelichting: De persoon die de samenwerking initieert is nu een medewerker van een overheidsorganisatie. Omdat de samenwerkingen zich nu beperken tot samenwerken aan vooroverleg en samenwerken aan behandelen ligt de initiatie bij de overheid. Bij uitbreiding naar samenwerken aan initiatieven zal dit zeker anders zijn, dan zal de initiator veelal afkomstig zijn uit het initiatief dat gaat leiden tot een verzoek aan de overheid. Bron: GAS Samenwerkingsfunctionaliteit, referentie [20]. (BusinessObject) Samenwerking ApplicationComponent E-formulieren Indienen van een verzoek (aanvraag of melding) via DSO-LV of een lokaal eFormulier op de publieke provinciale website. (BusinessProcess) Indienen verzoek (aanvraag ofmelding) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship Deze svg is op 05-03-2022 19:37:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 19:37:31 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Proces-applicatie-data vergunningverlening
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-97a0ceab-149c-62ed-52f6-6c44a251a58d
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Proces-applicatie-data vergunningverlening
Elementen  : 
Relaties  :