Bedrijfscluster model

Bedrijfscluster model
Groep met besturende bedrijfsprocessen/-clusters. (Grouping) Sturende processen Dit betreft de processen die (aan de hand van het bestuursakkoord) zorgen voor de visie en strategie van de ambtelijke organisatie. Het gaat dan om visie en strategie op 'concernniveau'. Denk hierbij aan het leveren van input voor het College Uitvoerings Programma, het bepalen van de (voor de ambtelijke organisatie) prioritaire concernopgaven. Onderwerpen zijn; energie, klimaat, verstedelijking, landelijk gebied en 'digitaliseringsopgave/data-gedreven werken') en het neerzetten van de door de ambtelijke organisatie te behalen ambities. Ook het Lobby-beleid valt hieronder. De uitwerking van de digitaliseringsstrategie/datagedreven werken gebeurt o.a. door het opstellen van beleid op het gebied van procesmanagement en (enterprise) architectuur. Visies en strategieën op individuele onderwerpen zijn onderdeel van de desbetreffende inhoudelijke processen. (BusinessProcess) Bepalen Visie en Strategie van de Ambtelijke Organisatie Dit betreft de processen die zorgen voor de inrichting van de ambtelijke organisatie. Denk hierbij aan processen voor het Mandaatbesluit, het beheren van verbonden partijen en samenwerkingsverbanden, maar ook processen gericht op de gewenste werkwijze van de organisatie (bv. een besluit tot groei van de formatie of een besluit tot opgavegericht werken). Ook de Commissie Bezwaar en Beroep en zaken aangaande het functioneren van de provincie, bijvoorbeeld immateriële klachten van burgers, bedrijven of instellingen die zich niet juist bejegend voelen door de provincie of rondom klokkenluiders of integriteit horen onder dit procescluster. Materiele klachten (bijv. over provinciale wegen) en bezwaar/beroep op een inhoudelijke zaak worden ondergebracht bij het betreffende inhoudelijke proces. Concrete(re) personeels- en organisatieaangelegenheden zoals een reorganisatieproces of HR-/Wervingsbeleid worden ondergebracht bij het ondersteunende proces 'leveren personeelsdiensten'. (BusinessProcess) Inrichten Ambtelijke Organisatie Dit betreft de processen die zorgen voor Planning, Controle en Verantwoording op concern-/sturend niveau. Onderdeel hiervan is het bekende 'P&C - Planning en Control' proces: de jaarcyclus waarbij de ambtelijke organisatie input levert voor producten als de begroting, jaarrekening, voorjaars-/zomer-/najaars/kader-/perspectiefnota's en bestuursrapportages. Daarnaast wordt onder dit proces ook de bredere context van controle en verantwoording bedoeld met producten als jaarplannen en managementdashboards. Planning en controle op individuele onderwerpen (bv. projecten) vindt binnen dat betreffende proces zelf plaats. Dit kan wel input leveren voor het Planning en Control proces op concern-/sturend niveau. (BusinessProcess) Uitvoeren Planning en Control Primaire bedrijfsprocessen/-clusters provincies. (Grouping) Primaire processen Groep met beleidsprocessen/-clusters van de provincies. (Grouping) Beleidsprocessen Dit betreft de processen waarmee de langetermijnvisie (denk aan een tijdshorizon van 8-30 jaar) op een beleidsopgave gevormd worden. Het gaat om beleid van de provincie waar inwoners, bedrijven, instellingen en/of medeoverheden direct iets van merken (dus niet om zaken als personeelsbeleid van de ambtelijke organisatie). De Visie op beleid is een wenkend toekomstperspectief en een algemeen beeld van de gewenste maatschappelijke situatie, bijvoorbeeld een Omgevingsvisie. Gedeputeerde Staten stellen Visies op beleid op, Provinciale Staten stellen Visies op beleid vast. De Ambtelijke organisatie helpt Gedeputeerde Staten door het productiewerk uit te voeren: schrijven, onderzoeken, analyseren, participatie organiseren etc. (BusinessProcess) Vormen Visie Beleid Dit betreft de processen waarmee een vertaling van Visies op Beleid naar Beleidsprogramma's en verordeningen wordt gemaakt: van de maatschappelijke doelen uit een Visie naar de beleidsdoelen en daartoe te behalen resultaten van een programma. Anders gezegd: het is de vertaling van de langetermijndoelen naar middellangetermijndoelen (denk aan een tijdshorizon van 4-8 jaar). (BusinessProcess) Ontwikkelen Beleid Dit betreft de processen waarmee Beleidsprogramma's vertaald worden naar concrete, uitvoerbare programma's, projecten en werkpakketten voor uitvoeringsprocessen. Denk aan een tijdshorizon van 4 jaar. (BusinessProcess) Operationaliseren Beleid Dit betreft de processen waarmee beoordeeld wordt of beleid of de uitvoering ervan bijgesteld moet worden. Dat houdt in dat beleid en uitvoering gemonitord worden en dat de uitkomsten van het monitoren van beleid verwerkt worden tot een adequate bijsturing. Als het beleid om bijstelling vraagt, dan zullen doelen en tijdspaden bijgesteld moeten worden. Als de uitvoering om bijstelling vraagt, zullen middelen, prioritering of werkwijze bijgesteld moeten worden. Evalueren Beleid is de "C" van "PDCA". De PDCA-cyclus is van toepassing op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Dat betekent dat het langetermijnbeleid (Visie), middellangetermijnbeleid (programma) als korte termijn beleid (jaarplan/projectplan) kan betreffen. (BusinessProcess) Evalueren beleid subgroep met uitvoeringsprocessen/-clusters van de provincies. (Grouping) Uitvoeringsprocessen Dit betreft de processen rondom het behandelen en verlenen/afwijzen van vergunningen, ontheffingen en meldingen die door of namens de provincie worden behandeld. (BusinessProcess) Verlenen Vergunning Uitvoeren van toezicht op de naleving van regels en voorschriften die zijn opgelegd door de provincie. Bestuurs- of strafrechtelijk handhaven in geval van strijdige naleving. (BusinessProcess) Uitvoeren Toezicht en Handhaving (Deels) financieren van initiatieven in de samenleving, bijvoorbeeld via het vertrekken van subsidies, leningen of door participatie in deelnemingen. (BusinessProcess) Uitvoeren Subsidieverlening, Financiering en Participatie Uitvoeren van interbestuurlijk toezicht door de provincie op ketenpartners, adviseren, toetsen en bemiddelen op interbestuurlijke kwesties. (BusinessProcess) Uitvoeren Interbestuurlijke taken Bestuurlijk overleg en besluitvorming door Dagelijks Bestuur (Gedeputeerde Staten, Commissaris van de Koning en directie) inclusief stukkenloop, voorbereiding en publicatie. (BusinessProcess) Uitvoeren Bestuurlijk Overleg en Besluitvorming Alle activiteiten met betrekking tot het actief/passief ontsluiten/verstrekken van (open) data en informatie aan derden (BusinessProcess) Verstrekken en Ontsluiten Informatie Alle activiteiten met betrekking tot het voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van infrastructuur, gebieden en vastgoedobjecten. (BusinessProcess) Ontwikkelen ruimtelijke gebieden en objecten Alle activiteiten met betrekking tot het onderhouden, beheren en exploiteren van infrastructuur, gebieden en vastgoedobjecten. (BusinessProcess) Beheren en exploiteren ruimtelijke gebieden en objecten Alle activiteiten met betrekking tot organiseren/realiseren Mobiliteit-openbaar vervoer. Daaronder vallen: - Consessiebeheer openbaar vervoer (bus, tram metro, boot, regionaal treinvervoer) - Concessiebeheer voor vraagafhankelijk vervoer (Flex-vervoer, zoals Halte-taxi, deelauto, hubs e.d.) - Realiseren van OV-infrastructuur (denk aan: opstappunten, P+R plekken) (BusinessProcess) Realiseren openbaar vervoer Stimuleren samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie. Afleggen werkbezoeken bij de gemeenten in de provincie. Daarnaast heeft de commissaris een rol in het proces van benoeming of herbenoeming van burgemeesters. Ook zorgt de cvdK ervoor dat de behandeling van bezwaarschriften en klachten goed verloopt. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/commissaris-van-de-koning) (BusinessProcess) Uitvoeren Rijksorgaan en Rijksheer-taken Commissaris van de Koning Toezicht houden op het beleidsproces van de provincie, en adviseren en bemiddelen bij bestuurlijke problemen in gemeenten. Daarnaast zit de CvdK de vergaderingen van Provinciale Staten voor. De commissaris is ook voorzitter van Gedeputeerde Staten. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/commissaris-van-de-koning) (BusinessProcess) Uitvoeren Provincietaken Commissaris van de Koning Alle activiteiten ten behoeve van het ondersteunen van de griffie(-organisatie) met: - voorbereiden van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies, inclusief verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. - Adviseren en ondersteunen van Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. Bijvoorbeeld op het gebied van de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. - Communicatie voor de Provinciale Staten (BusinessProcess) Faciliteren Griffietaken Advisering en uitvoering van informatiebeheer en archivering om te voldoen aan de wettelijk verplichtingen met betrekking tot vindbaarheid, openheid en transparantie naar de maatschappij. Denk aan de Wet open overheid (Woo), Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). (BusinessProcess) Uitvoeren Duurzaam Toegankelijk Informatiebeheer Groep met ondersteunende bedrijfsprocessen/-clusters (Grouping) Ondersteunende processen Alle activiteiten die als doel hebben om belanghebbenden binnen en buiten de provincie te voorzien in de gewenste informatiepositie. Denk aan o.a. publiciteit en voorlichting. (BusinessProcess) Leveren Communicatiediensten Financiele administratie; administratief verwerken declaraties, facturenstromen, subsidiestromen. Verwerken betalingsverkeer uit deze stromen. Salarisbetalingen, vermogensbeheer en financiele advisering. (BusinessProcess) Leveren Financiele Diensten Uitvoeren processen van interne en externe werving en selectie, doorstroming en uitstroming en personeelsadministraties (wie, ziekte, verlof, tijd,beoordeling), faciliteren medewerkerontwikkeling (opleiding, training), advisering en strategisch personeelsplanning. (BusinessProcess) Leveren Personeelsdiensten De informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. - Het ervoor zorgen dat de informatiebehoefte van de hele organisatie in samenhang bekend is en is vertaald naar de optimale informatievoorziening. - Het adviseren over het toepassen van het beleid. - Toezien op correcte toepassing van het beleid. Invulling geven aan datagovernance, door o.a. datamanagement en beheren van brongegevens: alle activiteiten voor het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid (inclusief publicatie open data) te realiseren. Binnen dit cluster vallen ook de ondersteunende activiteiten van informatie- en archiefbeheer: - Kwaliteitsmonitoring, bijdragen aan zaaktypenontwikkeling en -beheer - Archiefbeheer en archiefonderzoek - Beheer van de Berichtenbox en het registreren van fysieke post. (BusinessProcess) Leveren Informatie- en Technologiediensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Juridisch management. Het uitvoeren van bemiddeling, voeren van juridische procedures en het beslechten van geschillen. Ook de afhandeling van Woo-verzoeken valt hieronder (BusinessProcess) Leveren Juridische Diensten De activiteiten waarmee de organisatie betrouwbaar en klantvriendelijk ondersteund wordt met faciliteiten waaronder huisvesting, werkplekken en interne faciliteiten, zoals catering, receptie en gebouwbeveiliging. (BusinessProcess) Leveren Facilitaire Diensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en diensten en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. Betreft het opstellen van inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden; het ondersteunen van de organisatie bij het handelen conform het beleid (o.a. aanbestedingen); het controleren op de juiste implementatie van het inkoopbeleid en het overeenkomstoverstijgend contractmanagement. (BusinessProcess) Leveren Inkoop- en Contractdiensten Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het stimuleren van en toezien op voldoende informatieveiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Dit zijn bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie ‘Informatiebeveiligingsmanagement’: • Ontwikkelen van informatiebeveiligingsbeleid • Adviseren over (directe) informatieveiligingsonderwerpen • Toetsen naleven informatieveiligheidsbeleid, AVG en andere relevante wetgeving op het gebied van privacy. • Opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten • (Laten) uitvoeren van (externe) securitytests • (Laten) uitvoeren van Business Impact Analyses (BIA) • (Laten) monitoren van de totale infrastructuur en landschap op bedreigingen en hierop direct acteren. (BusinessProcess) Leveren Informatiebeveiligingsdiensten Deze svg is op 31-05-2024 10:49:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 10:49:57 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   
ArchiMate-view Bedrijfscluster model
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-9ba9d717-4fbc-31ea-5943-7930347892ef
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Bedrijfscluster model
Documentatie  : Archimate-diagram met bedrijfsprocessen van de provincies. In eerste iteratie zijn alleen de bedrijfsprocesclusters gemodelleerd.

Releases:

- v1 (november 2022)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)