Ketenlandschap

Ketenlandschap
ArchiMateNote van idee t/m afhandeling *provincie* Diverse toepassingen ter ondersteuning van samenwerken aan: behandelen, initiatieven, plannen. (ApplicationCollaboration) Samenwerktoepassingen Functionaliteit ter ondersteuning van het behandelen van verzoeken voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken. (ApplicationComponent) Samenwerken aan behandelen ArchiMateNote van juridische regel tot vragenboom *provincie* ArchiMateNote van vraag tot informatie *provincie* ArchiMateNote van plan tot publicatie *provincie* ApplicationComponent Plansysteem DataObject Planregistratie Landelijke voorziening die besluiten en mutaties ontvangt, deze doorgeleid naar de publicatieportalen en de informatie beschikbaar stelt aan de landelijke voorziening DSO-LV. LVBB bestaat naast het Bronhouderskoppelvlak uit de componenten Publicatiecomponent en Publicatiecatalogus. (ApplicationCollaboration) LVBB (Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen) Component zorgt voor ontvangen, valideren en doorleveren van besluiten en mutaties (ApplicationComponent) Bronhouderskoppel- vlak ApplicationCollaboration Publicatieportalen (overheid.nl) Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuwe regelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvorming en registratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverd via API’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen. (ApplicationCollaboration) OZON (Objectgericht ontsluiten omgevingsdocume- nten) In de component Gegevensvoorziening Toepasbare Regels worden de toegepaste regels gevalideerd, geregistreerd en gepubliceerd. In de Gegevensvoorziening Toepasbare Regels worden ook de werkzaamheden en activiteiten beheerd en gepubliceerd (inclusief de relatie tussen de twee). (ApplicationComponent) Registratie Toepasbare Regels (RTR) ApplicationComponent Regelbeheer-systeem DataObject Regelbeheer- registratie Portaal voor de gebruikerstoepassingen van DSO-LV. (ApplicationCollaboration) Omgevingswetportaal De gebruikerstoepassingen van het Digitaal Loket Omgevingswet (ApplicationCollaboration) Gebruikerstoepassingen Het doel van deze applicatie is de door een gebruikerstoepassing (DSO of Extern) aangereikte Aanvraag omgevingsvergunning of Melding omgevingswet formeel of als concept t.b.v. vooroverleg (inclusief bijlagen) in te dienen bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemer en zijn eventuele gemachtigde krijgen een verzendbevestiging en voor het bevoegd gezag wordt een werkmap gemaakt. Naast het indienen is ook het aanvullen of intrekken van een aanvraag of melding mogelijk. Indienen aanvraag / melding is een nieuwe component die door het DSO-programma wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Indienen Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsysteem DataObject Vergunning- registratie ApplicationComponent Informatiehuis DataObject Informatieproduct- registratie ApplicationComponent Brondata-systeem DataObject Brondata-registratie FlowRelationship Documenten aanvraag of melding FlowRelationship Geregistreerd- e juridische regels (ontwerp en vastgesteld) FlowRelationship Besluit/mutatie (registreren) FlowRelationship Publicatie (besluit) FlowRelationship Publicatie (regeling) FlowRelationship Ow objecten informatie FlowRelationship Gepubliceerde juridische regels (ontwerp en vastgesteld) FlowRelationship Ow objecten informatie FlowRelationship vragenbomen FlowRelationship Toepasbare regels (aanleveren/b- eheren) FlowRelationship Landelijk (DSO-LV) ingediend verzoek FlowRelationship Bekendmaking definitief besluit FlowRelationship Kennisgeving ingekomen verzoek FlowRelationship Documenten aanvraag of melding FlowRelationship Kennisgeving ter inzage legging ontwerp besluit FlowRelationship Informatiepro- duct FlowRelationship Brondata (voor informatiepro- duct) Deze svg is op 23-03-2022 21:00:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-03-2022 21:00:17 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Ketenlandschap
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e2e494a9-fa7b-0e07-9ffb-befe77b24090
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Ketenlandschap
Elementen  : 
Relaties  :