Locatie

ArchiMate-element Locatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f916a389-2d7a-3a6f-6604-3efd8c0a13c9
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Locatie
Documentatie  : Beschrijving van de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van

een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. Toelichting: De locatie duidt de ruimtelijke ligging. Het werkingsgebied van de artikelen en leden is de relatie tussen de regeltekst en de locatie. In het geval dat een locatie rechtstreeks wordt geduid via een bevoegd gezag gaat dit over het ambtsgebied van het bevoegd gezag.

Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4].
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beschrijving van de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. Toelichting: De locatie duidt de ruimtelijke ligging. Het werkingsgebied van de artikelen en leden is de relatie tussen de regeltekst en de locatie. In het geval dat een locatie rechtstreeks wordt geduid via een bevoegd gezag gaat dit over het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Locatie DataObject Geodata- registratie Het vertalen van de uitvoeringsagenda en signalen, trends, ontwikkelingen en visies naar beleid, kaders en instrumenten. Activiteiten: - Verkennen ontwikkelingen (intern/extern) - Verzamelen en analyseren/samenvatten van gegevens, opties en meningen rondom het bereiken van provinciale doelstellingen - Definieren ontwikkel agenda - Definieren beleidskaders en instrumenten (BusinessFunction) Beleid ontwikkeling Verzoek: In het algemeen een vraag van een klant aan een overheidsorganisatie om een product. Binnen het kader van deze architectuur voor de Omgevingswet gaat het op dit moment om een aanvraag, melding of gegevens en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding, ingediend door een initiatiefnemer bij een bevoegd gezag, gedaan in het kader van de Omgevingswet. Toelichting: er worden meerdere typen verzoeken onderkend: aanvraag (aanvraag vergunning; aanvraag maatwerkvoorschrift; aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel); melding en melding gelijkwaardige maatregel; informatie en informatie ongewoon voorval. Een melding is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het doen van een melding door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan, kunnen provincies en gemeenten een meldingsplicht opnemen in hun eigen regelgeving. Zie artikel 4.4, lid 1 Ow. Het is ook mogelijk om aanvullende (niet afwijkende) meldingsplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Een voorwaarde hierbij is dat dit nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.13 en 2.14 Bal). Apart van bovenstaande typering kan het doel van het verzoek worden geduid: houden van omgevingsoverleg; initiëren; aanvullen; intrekken. Het verzoek om een omgevingsoverleg is dan van het type aanvraag maar heeft als doel het houden van een omgevingsoverleg. Het model staat toe dat je daar een aparte zaak voor aanmaakt en dat is ook zeer gewenst, anders kan je de initiële zaak (houden van het omgevingsoverleg) niet relateren aan de vervolgzaak (indienen van de aanvraag). Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]; Ow, artikel 4.4, lid 1. (BusinessObject) Verzoek Een omgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Toelichting: Een norm kan bestaan uit meerdere normwaarden, die dan veelal afzonderlijk gelden voor aparte gebieden. Bijvoorbeeld: de norm maximum bouwhoogte bestaat uit twee normwaarden: maximum bouwhoogte 10 meter geldt voor een aantal locaties; maximum bouwhoogte 12 meter geldt voor een aantal andere locaties. Voorbeelden van omgevingsnormen zijn: maximum bouwhoogte, maximum aantal parkeerplaatsen, maximum geluidbelasting, maximum aantal bezoekers. Een omgevingswaarde is een norm en daarvoor geldt dan hetzelfde als voor een norm. Omgevingswaarden worden in aparte besluiten vastgesteld. Beleidsmonitoring zorgt voor de monitoring van de realisatie van de omgevingswaarden. Voorbeelden van omgevingswaarden zijn: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Norm Een fenomeen in de werkelijkheid, met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Toelichting: Deze kent onder andere de volgende specialisaties: Adres: Een nadere aanduiding van een locatie waar iets of iemand bereikbaar is. Gebouw: Een pand, zijnde de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Perceel: Een kadastraal perceel is een onroerende zaak. Een kadastraal perceel is een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied (art. 1 lid 1 Kadasterwet). BGT-object: Een object in de basisregistratie grootschalige topografie, zijnde begroeid terreindeel, functioneel gebied, kunstwerkdeel, onbegroeid terreindeel, ondersteunend waterdeel, ondersteunend wegdeel, overbruggingsdeel, overig bouwwerk, pand, plaatsbepalingspunt, scheiding, spoor, tunneldeel, waterdeel, wegdeel of ongeclassificeerd object. Bron: afgeleid uit NORA Online; Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); Catalogus Basisregistratie Kadaster ( BRK); Catalogus Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (BusinessObject) Ruimtelijk object De kleinste zelfstandige eenheid van bij elkaar horende juridische regels in een tekst met artikelstructuur, zijnde een artikel of lid. Toelichting: In het domein Omgevingswet worden juridische regels vastgelegd door middel van juridische tekst. Dit afgebakende stuk tekst met bij elkaar behorende regels heet Regeltekst. De afbakening is bij de Omgevingswet altijd een artikel of een lid. De regeltekst bevat de inhoud van een artikel of lid. Deze inhoud is breder dan de tekst, daarom heeft een Regeltekst ook meer kenmerken dan alleen tekst. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Regeltekst Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Ieder menselijk handelen waarbij, of menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. Toelichting: bijvoorbeeld het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Activiteit Een handeling of object in aanmerking komende voor handhaving en waarop toezicht plaatsvindt: de verzameling van processen, constructies en/of installaties van een subject, al dan niet op een locatie, waarop als afzonderlijk geheel door een bevoegde organisatie toezicht wordt gehouden op het voldoen aan gestelde eisen. Bron: RIHa, Referentie Informatiemodel Handhaving, zie referentie [36]. (BusinessObject) Handhavingso- bject Dit is een relatie-object. Relatie tussen een regel voor iedereen en een activiteit, die wordt gebruikt om de locatie van de regel voor die activiteit te duiden. Toelichting: Een Regel voor iedereen normeert een activiteit, dit betekent dat deze regels stelt over de activiteit en waar deze mag voorkomen. Dit gebeurt middels een verwijzing naar de specifieke activiteit (activiteitaanduiding) en de relatieklasse Activiteit Locatie aanduiding, die ervoor zorgt dat de regel die iets zegt over de activiteit geïnstantieerd kan worden. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Activiteit Locatie aanduiding Specificatie van welke behandeldienst van een bevoegd gezag, op welke locatie de verzoeken behandelt waarvan de activiteit op die locatie betrekking heeft. Bron: Specificatie STTR, zie referentie [31]; Introductie STTR, zie referentie [32]. (BusinessObject) Behandeldiens- t configuratie Gebiedsaanwijzing: Een door regels of beleid aangewezen gebied. Toelichting: bijvoorbeeld bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaanduiding is een verwijzing, omdat dezelfde locatie ook in de context van een andere aangewezen gebied, of in de context van andere regels, aangewezen of aangeduid kan worden. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Gebiedsaanwij- zing RealizationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft normwaarde die geldt voor AssociationRelationship heeft referentie AssociationRelationship heeft werking in AssociationRelationship heeft werking op AssociationRelationship is aangevraagd voor AssociationRelationship is gelegen op AssociationRelationship is gereguleerd voor AssociationRelationship is uitgevoerd op AssociationRelationship kwalificeert AssociationRelationship specificeert behandeling van verzoek voor AssociationRelationship wijst aan Deze svg is op 08-12-2021 13:17:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-12-2021 13:17:15 CET