In provinciale processen borgen van kennis en vaardigheden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.06
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingKennis en vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van geo-informatie en documentaire informatievoorziening, zijn in de provinciale processen geborgd.
Motivatie

De behandelend ambtenaar in het proces is eindverantwoordelijk voor dienstlevering. Als de behandelend ambtenaar daarin beschikt over de juiste hulpmiddelen en ondersteuning kan de behandelend ambtenaar de eenvoudige (gestandaardiseerde) werkzaamheden zelf uitvoeren. Daarmee kan het principe van selfservice worden ingevoerd. Dit vermindert voor die werkzaamheden de noodzaak van ondersteunende services die dan immers geen toegevoegde waarde meer hebben.

Voor de meer complexe werkzaamheden blijft de advisering en ondersteuning door specialisten op het gebied van geo-informatie en documentaire informatie onontbeerijk. Daarbij is – zeker in beleidsprocessen – sprake van nauwe verwevenheid van vakinhoudelijke (materie) kennis en kennis van informatieverwerking. Dit vraagt dus om specialisten met zowel materiekennis als deskundigheid op het vlak van geo-informatie respectievelijk documentaire informatie. De behandelend ambtenaar blijft echter wel eindverantwoordelijk.

Omdat het bij geo-informatie veelal om complexe datastructuren en complexe procedures gaat is het daar in de praktijk niet goed mogelijk om de informatie¬voorziening als ‘ondersteunende dienst’ apart van het inhoudelijke beleidsproces in te zetten. Degene die zich met de (geografische) informatieverwerking bezighoudt, is ófwel degene die kennis heeft van het beleidsproces, ofwel hij/zij wordt direct en voortdurend aangestuurd door en koppelt terug met een vakinhoudelijke medewerker.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Het lijnmanagement inzetten om bij de behandelend ambtenaar bewustwording van de verantwoordelijkheid te krijgen. Hulpmiddelen invoeren waarmee de behandelend ambtenaar het selfservice-concept kan realiseren. Hiervoor is opleiding nodig.

De ondersteunende functies dienen (waar dit nog nodig is) om te schakelen van een zuiver uitvoerende rol naar een rol die deels adviserend, ondersteunend en (bij complexe situaties) uitvoerend is. Klantgerichte en zakelijke kennis is hierbij nodig.

Omdat het bij geo-informatie veelal om complexe datastructuren en complexe procedures gaat is het scheiden van het werkproces (i.h.b. beleidsvorming) van de informatieverwerking dan niet mogelijk. Dit betekent dat met name op beleidsafdelingen afdoende kennis van en vaardigheid met geo-informatieverwerking aanwezig moet zijn. Hetzij bij de beleidsmakers zelf, danwel door intensieve ondersteuning van de beleidsmakers door gespecialiseerde medewerkers geo-informatie. Borging van geo-kennis en –vaardigheden is uiteraard alleen relevant indien beheer en/of gebruik van geo-informatie een rol speelt in een beleids- of uitvoeringsproces. De verwachting is dat dit voor veel processen geldt en derhalve structurele aandacht behoeft.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDocumentair, Geo-gericht, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

In provinciale processen borgen van kennis en vaardighedenIntegreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoeringDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.