OW-inleiding

Terug naar inhoudsopgave thema

Achtergrond

In het eerste kwartaal van 2019 is het opstellen van een interprovinciale architectuur voor ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet (verder Ow) opgestart. Dit heeft in juli 2019 geleid tot het resultaat van de 1e stap met een uitwerking van 5 onderwerpen. De review daarvan is in december 2019 afgerond. Vanaf september 2019 is gestart met het uitwerken van 6 nieuwe onderwerpen. Deze 2e stap heeft geleid tot een nieuwe versie die in januari 2020 is opgeleverd, de review daarvan is in april 2020 afgerond. Er was na stap 2 nog steeds behoefte aan een samenhangende architectuur voor provincies. Met het jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is tijd en gelegenheid gekomen om deze gewenste 3e stap te zetten.

Doel en afbakening opdracht

Het hier voorliggende document is het resultaat van stap 3 en heeft als hoofddoelstelling:

Ontwikkel een samenhangende architectuur voor de ondersteuning van de uitvoering van de Ow door de provincies, waarbij processen en informatie leidend zijn.

De uitwerking van de architectuur volgt het vijflaagsmodel zoals de Nederlandse Overheids Referentiearchitectuur (NORA) die ook gebruikt. Dit model is gebaseerd op het Europese model European Interoperability Reference Architecture (EIRA). De vijf lagen zijn:

  1. Grondslagenlaag: Wet- en regelgeving en standaarden
  2. Organisatielaag: Producten en diensten en de processen en organisaties die betrokken zijn bij de voortbrenging daarvan
  3. Informatielaag: Informatie en gegevens, inclusief begrippen
  4. Applicatielaag: applicatieve en registratieve functies, informatie-uitwisseling is hier ook onder gerekend
  5. Netwerklaag: IT-infrastructuur inclusief netwerken, middleware en knooppunten

Vijflaagsmodel NORA

De grondslagenlaag, de organisatielaag, de informatielaag en de applicatielaag zijn binnen scope. Van de netwerklaag is de connectiviteit binnen scope, andere onderdelen zoals IT-infrastructuur, Diensten, Werkplek zijn buiten scope. Naast de vijf lagen zijn de aspecten beheer, duurzaam toegankelijk, security en privacy onderscheiden. De aspecten duurzaam toegankelijk en security en privacy zijn binnen scope. Het aspect beheer is buiten scope. De inrichting van het beheer bij een provincie is de verantwoordelijkheid van een individuele provincie. Een uitzondering wordt gevormd voor het lokale beheer van een provincie in relatie tot landelijke of interprovinciale voorzieningen. Omdat afspraken hierover gezamenlijk met landelijke organisaties (TBO, DSO en BIJ12) dienen te worden gemaakt moet nog worden bezien wat hiervan in dit traject kan worden uitgewerkt.

Begrippen

Dienstenleveranciers: Leveranciers van diensten voor het ondersteunen van de uitvoering van Omgevingswet door bevoegde gezagen. Toelichting: het gaat om ondersteuning en advisering bij de implementatie van Omgevingswet bij bevoegd gezagen op gebieden als informatiemanagement & implementatie, stedenbouwkundig advies, regelbeheer, opleiding en organisatieverandering.
Bron: Interbestuurlijke aanpak leveranciersmanagement, referentie [17].

Doelarchitectuur: beschrijft de gewenste architectuur en stelt daar normen voor op. De beschrijving is normatief – prescriptief.
Bron: -

Informatieplicht: Plicht die voortvloeit uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) tot het sturen van informatie aan het bevoegd gezag over milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten.
Bron: Besluit activiteiten leefomgeving, referentie [18].

Informatie over de fysieke leefomgeving: Containerbegrip voor alle informatie over de fysieke leefomgeving die context en uitleg geeft, mede over de regelgeving. Toelichting: het is binnen de context van de architectuur voor de Omgevingswet toegespitste, betrouwbare informatie over de fysieke leefomgeving voor gebruikers, omgezet vanuit ruwe (openbare) gegevens van bronhouders.
Bron: afgeleid uit Doelarchitectuur DSO, referentie [3]

Integraal of samenhangend werken: Integraal of samenhangend werken volgens de Omgevingswet gaat over het bijeenbrengen van allerlei verschillende onderwerpen, perspectieven en belangen, om daar vervolgens in samenhang een afweging in te maken. Dat vraagt om een manier van werken waarbij een open blik en samenwerken belangrijk zijn.
Bron: website Aan de slag met de Omgevingswet, referentie [26]

Officiële Bekendmaking: Bekendmaking van de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de Rijksoverheid en de (wijzigings)besluiten van decentrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking hun rechtsgeldigheid verwerven.
Bron: STOP/TPOD standaard, referentie [4].

Omgevingsprogramma: In een programma formuleert de overheid maatregelen voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied. Een programma is, anders dan bijvoorbeeld een omgevingsvisie, uitvoeringsgericht. Dat wil zeggen dat in een programma concrete uitvoering wordt gegeven aan beleidsdoelen door middel van sectorale of gebiedsgerichte maatregelen.
Bron: Artikel 3.5 van de Omgevingswet, zie referentie [21].

Omgevingsvergunning: Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1. van de Omgevingswet, zie referentie [21].

Omgevingswetbesluit (OW-Besluit): besluiten op grond van de Omgevingswet. Toelichting: het gaat om besluiten die vallen onder de Bekendmakingswet, waarvoor de procedures van de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd, en die zijn genomen in het kader van de Omgevingswet.
Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3].

Principe: een richtinggevende uitspraak over de wijze waarop de gewenste bedrijfsinrichting kan worden bereikt óf een uitspraak over de gewenste bedrijfsinrichting zelf.
Bron: Principes PETRA, referentie [58].

Referentiearchitectuur: een architectuur die een voorbeeld is voor een of meerdere organisaties, c.q. gebaseerd is op best practices vanuit de sector waar die organisaties deel van uitmaken.
Bron: -

Regel of Voorschrift: Een bindende, adviserende afspraak waarop een sanctie staat bij niet naleving.
Bron: Principes PETRA, referentie [58].

Richtlijn: een niet bindende, adviserende afspraak zonder sanctie.
Bron: Principes PETRA, referentie [58].

Samenwerkdossier: Het samenwerkdossier is een elektronisch dossier van de initiator van de samenwerking. Eén dossier per samenwerking. Het is een tijdelijk dossier dat alleen tijdens de Omgevingswet 13 architectuur provincies onderhavige samenwerking bestaat. Het samenwerkdossier wordt tijdens de samenwerking gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van informatieobjecten die van belang zijn voor de samenwerking. De initiator is verantwoordelijk voor het aanmaken, opschonen en vernietigen van het samenwerkdossier. De inhoud kan eventueel worden overgenomen in een eigen systeem/omgeving.
Bron: Globale Architectuur Schets (GAS) Samenwerkingsfunctionaliteit, referentie [20].

Softwareleveranciers: Leveranciers van software voor het ondersteunen van de uitvoering van Omgevingswet door bevoegde gezagen en software voor het gebruik van het DSO door eenieder.
Bron: Interbestuurlijke aanpak leveranciersmanagement, referentie [17].

Verzoek: is een Aanvraag, melding of gegevens en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding, ingediend door een initiatiefnemer bij een bevoegd gezag, gedaan in het kader van de Omgevingswet.
Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3].

Werkmap: Een werkmap is een DSO-map van het bevoegd gezag. Eén map per verzoek (inclusief bijlagen, aanvullingen etc.). Het is een tijdelijke map binnen DSO. Deze werkmap wordt automatisch aangemaakt bij het indienen van een verzoek. De inhoud wordt door bevoegd gezag overgenomen in een eigen systeem, bijvoorbeeld een VTH-systeem. Eigenaar van een werkmap is het voor de behandeling van het verzoek verantwoordelijke bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag is als eigenaar verantwoordelijk voor het opschonen van deze werkmap. De werkmap maakt onderdeel uit van de DSO-LV.
Bron: Globale Architectuur Schets (GAS) Samenwerkingsfunctionaliteit, referentie [20].