OW-netwerk

Terug naar inhoudsopgave thema

Netwerk

Dit hoofdstuk geeft aandacht aan de connectiviteit. Diensten, IT-infrastructuur en Werkplek blijven buiten beschouwing.

Connectiviteit

Om aan te sluiten op het DSO zijn er verschillende koppelvlakken ontwikkeld. Een aantal is verplicht te gebruiken en een aantal vrijwillig. Voor provincies zijn de volgende drie koppelvlakken verplicht:

  • B1: EbMS Digikoppeling 1: Aanleveren Omgevingswetdocument (STOP/TPOD)
  • B2: EbMS Digikoppeling 2: Aanleveren Toepasbare Regels en Functionele Structuur (STTR)
  • B3: EbMS Digikoppeling 3: Ontvangen notificaties (STAM)

Bron: GAS Knooppunt Gegevensuitwisseling [1]

Koppelclakken DSO-provincie

Deze drie koppelvlakken moeten met behulp van e-overheidsbouwstenen ‘Digikoppeling’ en ‘PKI Overheidcertificaat’ gerealiseerd worden. Afhankelijk van de gekozen provinciale software/leverancier is het in sommige gevallen nodig om de Digikoppelingen te realiseren via een leverancier voor de Digikoppeling-adapter (DKA).
In bovenstaande afbeelding van het landelijke programma wordt ‘Catalogus’ genoemd. Hiermee wordt ‘Stelselcatalogus’ bedoeld.

STOP/TPOD

Overheden sluiten hun plansysteem aan om Omgevingswetbesluiten te publiceren en juridische regels beschikbaar te stellen in het Omgevingsloket. Ze sluiten aan op de Landelijke voorziening bekend maken en beschikbaar stellen (LVBB). Het berichtenverkeer verloopt via CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) met de Standaard officiële publicaties (STOP).

STTR

Overheden sluiten hun regelbeheersysteem aan om toepasbare regels aan te leveren. Ze sluiten aan op de Registratie toepasbare regels (RTR). Het aanleveren van toepasbare regels is verplicht voor indieningsvereisten (voor het onderdeel Aanvragen in het Omgevingsloket). Het berichtenverkeer verloopt via Digikoppeling met de Standaard toepasbare regels (STTR).

STAM

Overheden sluiten hun zaak- of vergunningsysteem aan om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen uit het Omgevingsloket. Het berichtenverkeer verloopt via Digikoppeling met de Standaard aanvragen en melden (STAM).

Overige koppelingen

Naast de drie verplichte aansluitingen, kunnen provincies ook op andere onderdelen van het DSO aansluiten. Dit is geen verplichting. Het gaat dan om:

Aansluiten op Samenwerkvoorziening
Overheden sluiten aan op de Samenwerkvoorziening om samen te werken met ketenpartners, bijvoorbeeld tijdens het behandelen van vergunningaanvragen. Overheden kunnen met elkaar samenwerken vanuit hun eigen zaak- of vergunningsysteem, als deze middels de SWF-api is gekoppeld.
Adviesorganisaties zonder zaak- of vergunningsysteem kunnen samenwerken via het webportaal van de Samenwerkvoorziening. Hiervoor loggen ze in met eHerkenning.

Aansluiten op Registratie (Stelselcatalogus Omgevingswet)
Overheden kunnen aansluiten op de Stelselcatalogus Omgevingswet met de bijbehorende set API’s. Zo kunnen ze begrippen, definities, waardelijsten en informatieproducten over de Omgevingswet delen met het DSO.


Overzicht koppelingen DSO-Provincie

In onderstaande afbeelding is te zien op welke wijze provinciale systemen (aan de onderkant) connectie maken met onderdelen van het DSO (aan de bovenkant).

ApplicationComponent Plansysteem ApplicationComponent Regelbeheer- systeem Referentie component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, welke verantwoordelijk is voor het registreren van de aanvraag, het ondersteunen van het behandelproces en het vastleggen en beschikbaar stellen van vergunning informatie (documentair en gestructureerd) bijvoorbeeld ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld Omgevingswetvergunningen. (ApplicationComponent) Vergunningsysteem De gebruikerstoepassing SWF (GT SWF) is een webapplicatie die ontsloten wordt via een samenwerkportaal. Ze is bedoeld voor deelnemers aan een samenwerking die geen toegang hebben tot een (extern) systeem dat op de SWF is aangesloten. Via de GT SWF worden alle services van de SWF ontsloten zodat er, zonder tussenkomt van een extern systeem, aan de samenwerking kan worden deelgenomen. (ApplicationComponent) Gebruikerstoepassi- ng SWF In de component Gegevensvoorziening Toepasbare Regels worden de toegepaste regels gevalideerd, geregistreerd en gepubliceerd. In de Gegevensvoorziening Toepasbare Regels worden ook de werkzaamheden en activiteiten beheerd en gepubliceerd (inclusief de relatie tussen de twee). Daarnaast worden hierin de behandeldienst configuraties beheerd. (ApplicationComponent) Registratie Toepasbare Regels (RTR) TWEE De Stelselcatalogus heeft geen gebruikerstoepassing die onderdeel uitmaakt van DSO-LV. Wel is voorzien in een losstaande web-interface die bereikbaar is via een apart sub-domein binnen de context van de Omgevingswet: https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl. (ApplicationComponent) Gebruikerstoepassi- ng (catalogus) Node ESB-systeem TechnologyFunction ESB brokerfunctie TechnologyService ESB services TechnologyService Translatie TechnologyService Bericht-archivering TechnologyService Auditlogging TechnologyService Gegevens-levering TechnologyService Transformatie Public Key Infrastructure (PKI) voor de overheid (PKIoverheid), maakt betrouwbare digitale communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. PKIoverheid is een zeer hoogwaardige en veilige infrastructuur, gebaseerd op digitale certificaten (TechnologyService) PKI Overheid Node API Gateway TechnologyService API services TechnologyFunction Browserfunctie Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties. eHerkenning wordt gebruikt in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau (ApplicationComponent) eHerkenning Landelijke voorziening die besluiten en mutaties ontvangt, deze doorgeleid naar de publicatieportalen en de informatie beschikbaar stelt aan de landelijke voorziening DSO-LV. LVBB bestaat naast het Bronhouderskoppelvlak uit de componenten Publicatiecomponent en Publicatiecatalogus. (ApplicationCollaboration) LVBB (Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaarstellen) In deze registratie van de catalogus worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven, inclusief hun onderlinge relaties. Noot: omschrijving overgenomen uit GAS Stelselcatalogus. (ApplicationComponent) Registratie TechnologyFunction API functie Digikoppeling is een set van standaarden, die logistieke afspraken bevatten voor elektronisch berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties (TechnologyInterface) Digikoppeling TechnologyInterface REST API interface Diverse toepassingen ter ondersteuning van samenwerken aan: behandelen, initiatieven, plannen. (ApplicationCollaboration) Samenwerktoepassi- ngen Functionaliteit ter ondersteuning van het behandelen van verzoeken voor vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken. (ApplicationComponent) Samenwerken aan behandelen Het doel van deze applicatie is de door een gebruikerstoepassing (DSO of Extern) aangereikte Aanvraag omgevingsvergunning of Melding omgevingswet formeel of als concept t.b.v. vooroverleg (inclusief bijlagen) in te dienen bij het bevoegd gezag. De initiatiefnemer en zijn eventuele gemachtigde krijgen een verzendbevestiging en voor het bevoegd gezag wordt een werkmap gemaakt. Naast het indienen is ook het aanvullen of intrekken van een aanvraag of melding mogelijk. Indienen aanvraag / melding is een nieuwe component die door het DSO-programma wordt gerealiseerd. (ApplicationComponent) Indienen AssignmentRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship Gebruik SWF ServingRelationship Raadplegen en muteren begrippen RealizationRelationship ServingRelationship STOP ServingRelationship STTR ServingRelationship STAM AssignmentRelationship ServingRelationship STAM Deze Digi-koppeling is bij Tercera ingebouwd in Softtware, dan mogelijk geen "broker" nodig (ServingRelationship) STOP ServingRelationship STTR ServingRelationship Gebruik SWF ServingRelationship API Stelsel Catalogus ServingRelationship Raadplegen en muteren begrippen AssignmentRelationship ServingRelationship Muteren behandeldien- st ServingRelationship Muteren behandeldienst ServingRelationship Raadplegen en gebruiken begrippen ServingRelationship SWF-api AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 04:09:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 04:09:57 CEST
   
   Het is wel zo dat er in detail nog een aantal ontwerpkeuzes te maken is door de individuele provincies. Dit heeft te maken met de verschillende varianten of scenario’s die hierin te onderscheiden zijn.

  1. Scenario één: Digikoppeling Adapter (dka) in de cloud. (volledige ontzorging door digikoppeling af te nemen bij integratieparter)
  2. Scenario twee: DKA als deel van een pakket. (digikoppeling geïntegreerd in specifieke applicatie)
  3. Scenario drie: DKA in beveiligingslaag. (digikoppeling implementeren in eigen beveiligingslaag)
  4. Scenario vier: DKA in Enterprise Service Bus (ESB). (digikoppeling in eigen organisatie integreren met een ESB)

Bron: Kookboek aansluiten DSO-LB, zie referentie.[2]

Netwerkprincipes

De volgende netwerkprincipes zijn relevant voor de keten van Plan tot Publicatie.

OWAPN01 Specifiek aanleveren en specifiek uitvragen: De aanlevering en de afname van informatie door een bevoegd gezag via het bronhouderskoppelvlak van LVBB en OZON is specifiek gericht op de Ow informatie die het bevoegd gezag moet verwerken.
Onderbouwing: De provincie registreert informatie t.b.v. de uitvoering van de Omgevingswet, die informatie is specifiek. Dit goed registreren is de grootste inspanning in de keten. De publicatie is slechts een laatste stapje in de keten. Het is logisch dat de aanlevering en de afname van informatie goed aansluit op het verwerkingsproces van de provincie.
Gevolg: De provincie verwerkt de informatie objectgericht. Het bronhouderskoppelvlak van LVBB en OZON dient zich daaraan te conformeren. De standaard STOP/TPOD dient daar rekening mee te houden.

OWAPN02 Aanleveren en afnemen in hetzelfde formaat: De aanlevering van informatie door een bevoegd gezag via het bronhouderskoppelvlak van LVBB en de afname van informatie door een bevoegd gezag via het bronhouderskoppelvlak LVBB / OZON geschiedt volgens hetzelfde formaat.
Onderbouwing: Als de provincie iets in een bepaald formaat heeft ingepakt dan is het te verwachten dat het uitpakken volgens dit formaat het eenvoudigst verloopt. Omdat het synchroniseren is t.b.v. het oplossen van samenloop en afstemmen is het gewenst dat het afgenomen formaat eenvoudig kan worden opgenomen in het plansysteem.
Gevolg: De provincie verwerkt de informatie objectgericht. Het formaat voor aanlevering en afname dient zich daaraan te conformeren en dient identiek te zijn. De standaard STOP/TPOD dient daar rekening mee te houden.

OWAPN03 Data wordt geïntegreerd terug geleverd: De informatie die het bevoegd gezag nodig heeft wordt door de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV samengesteld en als geheel in 1 keer aan het bevoegd gezag beschikbaar gesteld voor afname.
Onderbouwing: hiermee wordt voorkomen dat de provincie zelf de juiste versie van informatie moet ophalen en die informatie moet relateren. Die kennis ligt bij de beheerders van de landelijke voorzieningen DSO en LVBB.
Gevolg: De integratie wordt verzorgd door de beheerders van de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV. Deze zorgen voor de integriteit van de teruggeleverde informatie.

OWAPN04 Data wordt niet gedupliceerd (aangeleverd): De aanlevering van informatie door een bevoegd gezag vindt in 1 keer plaats via 1 bronhouderskoppelvlak van de LVBB.
Onderbouwing: dit voorkomt vergroting van de beheerlast en vermindering van de kwaliteit
Gevolg: Het bronhouderskoppelvlak zorgt voor verwerking van de door een bevoegd gezag aangeleverde informatie in de achterliggende systemen van de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV.

OWAPN05 Data wordt centraal getransleerd: Omzetting van door een bevoegd gezag aan te leveren informatie vindt na ontvangst door het bronhouderskoppelvlak LVBB plaats.
Onderbouwing: Als data moet worden omgezet dan is het ongewenst dat de provincies dat zelf gaan doen. Het leidt tot vergroting van de beheerlast en vermindering van de kwaliteit. Het is voor de hand dat beheer en die kennis op 1 plek te concentreren. Certificering van een centrale translatieservice is eenvoudiger te realiseren dan het certificeren van allerlei translatieservices bij bevoegde gezagen en softwareleveranciers. Certificering is immers wel nodig
Gevolg: De omzetting wordt verzorgd door de beheerders van de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV. Deze zorgen voor de integriteit van de omzetting: de inhoud van de informatie is voor en na de omzetting gelijk, alleen het formaat kan anders zijn.

OWAPN06 Getrapte validatie: De door een bevoegd gezag aangeleverde informatie wordt eerst gevalideerd op het CIM-OP deel (deel van de standaard STOP/TPOD voor de Bekendmakingswet) en dan gevalideerd op het CIM-OW deel (deel van de standaard STOP/TPOD voor de Omgevingswet).
Onderbouwing: Er is validatie nodig op de specifieke informatie (OW) en de generieke informatie (OP). De kennis van die 2 domeinen kan het beste gescheiden worden gehouden, dat is het meest efficiënt. Bij het valideren heb je die kennis nodig. Vandaar dat de validatie getrapt verloopt.
Gevolg: De validatie wordt verzorgd door de beheerders van de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV. Deze zorgen voor de integratie van de verschillende onderdelen in het validatieproces. De provincie krijgt in 1 keer als 1 geheel het validatieresultaat terug.

OWAPN07 Getrapte registratie : De door een bevoegd gezag aangeleverde informatie wordt apart geregistreerd voor het CIM-OP deel (deel van de standaard STOP/TPOD voor de Bekendmakingswet) en het CIM-OW deel (deel van de standaard STOP/TPOD voor de Omgevingswet).
Onderbouwing: Er is voor gekozen om de specifieke informatie (OW) en generieke informatie (OP) van elkaar te scheiden. Dit vergroot de kans op uitbreidbaarheid van de oplossing naar de wetgeving van andere domeinen. Gevolg van de scheiding is dat de registratie ook getrapt verloopt.
Gevolg: De registratie wordt verzorgd door de beheerders van de landelijke voorzieningen LVBB en DSO-LV. Deze zorgen voor de integratie en integriteit van de verschillende onderdelen in het registratieproces. De provincie krijgt in 1 keer als 1 geheel het rapport over het registratieresultaat terug en kan er op vertrouwen dat een transactie van aanlevering in het geheel wel of in het geheel niet heeft plaatsgevonden.

OWAPN08 Eerst registratie in het generieke deel (OP), dan in het specifieke deel (OW): De door een bevoegd gezag aangeleverde informatie wordt eerst opgenomen in de registratie t.b.v. de Bekendmakingswet en wordt daarna opgenomen in de registratie t.b.v. de Omgevingswet.
Onderbouwing: Het generieke deel stelt hoge eisen aan de authenticiteit van de informatie (de informatie die door de officiële publicatie kenbaar wordt gemaakt). Inschatting is dat de faalkans daar ook groter is. Dus is voor het generieke deel het risico in de verwerking het hoogst. Daarom verwerk je dat deel eerst, en daarna het minder kritieke deel.
Toelichting: Het belang is dat de transactie als geheel goed wordt uitgevoerd met een nette transactieoverzicht, of als geheel niet wordt uitgevoerd met in dat geval een nette foutmelding. De reden daarvoor is dat als de transactie deels wordt uitgevoerd het bevoegd gezag een probleem heeft omdat het bevoegd gezag dan aan de lat staat om het deel van de transactie dat niet is uitgevoerd te repareren. Dat is een ongewenste situatie.

Netwerkstandaarden

Er zijn geen specifieke netwerk standaarden benoemd buiten hetgeen in de grondslagen is beschreven.

  1. Globale Architectuur Schets (GAS) Knooppunt Gegevensuitwisseling, versie 2.0, 9 januari 2020
  2. Kookboek aansluiten DSO-LB, VNG, versie 1.3, definitief, mei 2020