OW-organisatie

Terug naar inhoudsopgave thema

De uitwerking van de organisatielaag bestaat uit verschillende onderdelen:

Bedrijfsfuncties

De Omgevingswet heeft gevolgen voor verschillende onderdelen van een provinciale organisatie. Om die te duiden gebruiken we het interprovinciale bedrijfsfunctiemodel. Een bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie en beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Het kijkt naar een organisatie als een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd en clustert deze tot logische eenheden op basis van bepaalde criteria (bijvoorbeeld kennis en competenties). De volgende definitie van bedrijfsfunctie wordt gehanteerd (grotendeels afgeleid van de Archimate standaard):

Een groepering van intern gedrag van de organisatie op basis van bepaalde criteria waarmee de organisatie toegevoegde waarde wil creëren om een bedrijfsdoelstelling te realiseren.

Het model vormt een neutraal referentiekader waarin nog geen organisatie-specifieke keuzen staan. Aangezien organisaties in hun levenscyclus meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het model daardoor behoorlijk stabiel van aard. Veranderingen vinden vooral plaats op het niveau van bedrijfsprocessen, waarin bedrijfsfuncties op een specifieke manier worden ingevuld en met elkaar gecombineerd tot een stroom van activiteiten. Dit maakt het bedrijfsfunctiemodel structureel anders dan een procesmodel. Een procesmodel legt de nadruk op het afhandelen van gebeurtenissen door een specifieke volgordelijkheid van activiteiten aan de hand van specifieke bedrijfsregels. Het maakt het bedrijfsfunctiemodel ook wezenlijk anders dan een organogram van de organisatie. De organieke structuur, zoals vastgelegd in een organogram, verandert relatief vaak, niet in de laatste plaats door de wisselende politieke coalities en programma’s.

In de onderstaande afbeelding is het interprovinciale bedrijfsfunctiemodel afgebeeld. We tonen het in z’n geheel en duiden met een andere kleur alleen díe functies, die geraakt worden door de Omgevingswet. Vervolgens werken we alle betrokken bedrijfsfuncties alfabetisch uit en duiden de impact.

Grouping Ondersteunende functies alle functies die de organisatie uitvoert ten behoeve van de ondersteuning van het gehele organisatie. (BusinessFunction) Bedrijfsvoering Deze functie biedt diensten ter ondersteuning van bestuur, managers en medewerkers bij het uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid. Activiteiten: - Instroom van personeel (werving en selectie) - Uitstroom van personeel (ontslag) - Management-development (Beloningsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid) - Functiemanagement (functiebeschrijvingen, functiewaardering) - Arbeidsomstandigheden (Verzuimbegeleiding en gezondheidsbeleid) - Ontwikkeling van personeel (o.a. functioneringsgesprekken, personeelsbeoordeling, opleidingen en competentiemanagement) (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het administreren van alle gegevens van medewerkers (BusinessFunction) Medewerkeradm- inistratie Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding. (BusinessFunction) Medewerkerontw- ikkeling Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Alle werkzaamheden ten aanzien van de arbeidsomstandigheden (arbo); specifiek gaat het over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dit omvat o.a. - Het beheer van ARBO-middelen - Dienstverlening van de bedrijfsarts - Stoelmassage - Vertrouwenspersoon (BusinessFunction) ARBO Het verzamelen en analyseren van informatie over het functioneren van de organisatie van werkzaamheden (werkprocessen). Activiteiten: - Beschrijven van de (meest relevante) AO-processen - Beschrijven gewenste situatie werkprocessen - Opstellen werkinstructies - Voorstellen ter verbetering maken. (BusinessFunction) Administratieve organisatie Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen (BusinessFunction) Formatieplanning Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie. (BusinessFunction) Medewerkerbeo- ordeling Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerkin- g Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministratie Het leveren van communicatie advies en ondersteuning. Activiteiten: - Communicatievisie en strategie - Perswoordvoering GS en PS - Advisering en uitvoering communicatie voor o.a. projecten en programma's - Innovatie provinciale communicatie interactieve en digitale media - Leveren communicatie middelen (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het communiceren en verstrekken van informatie aan de diverse doelgroepen in de buitenwereld. (BusinessFunction) Externe communicatie Het officieel publiceren en/of bekendmaken van provinciale besluiten en/of documenten. (BusinessFunction) Officieel publiceren Het opstellen en beheren van een imago, merk, huisstijl en bijbehorende sjablonen. (BusinessFunction) Imago (merk) ontwikkeling Het verstrekken van informatie aan medewerkers over interne aangelegenheden. (BusinessFunction) Interne communicatie Management, beheer, administratie en controle op alle financiele gegevens, processen, transacties en rapportages daarover. Activiteiten: - Financieel beleid - Planning, proces en samenstelling van Begroting en Jaarrekening - Debiteuren/crediteuren administratie - Boekhouding - Interne en externe controle (BusinessFunction) Financieel management Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbehe- er Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren (BusinessFunction) Betalingenbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbehe- er Het geven van (intern) financieel advies bij projecten en programma's. (BusinessFunction) Financiele advisering Binnen de fiscaliteiten functie vallen de processen fiscaliteiten en BTW. Bij fiscaliteiten gaat het o.a. om de loonbelasting en vennootschapsbelasting heffing en betalingen worden via het betalings- verkeer-/beheer afgewikkeld. Bij het BTW proces worden alle activiteiten rondom BTW opgaven, aangiften en het BTW compensatiefonds verricht. Daarnaast vindt in het fiscaliteiten proces ook de uitvoering van de werkkostenregeling plaats (BusinessFunction) Fiscaliteiten Het beheer van stamgegevens zoals het rekeningschema (grootboekrekeningen en structuur/balans). Daarnaast betreft het het beheer (openen en afsluiten) van de boekingsperiodes (maand en jaarafsluitingen), het beheer van budgetten, begrotingen, de controle op de boekingen vanuit alle financiële processen en het boeken van reserves en voorzieningen. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het registreren en beheren van (stam-gegevens van) activa of bezittingen, het (her)waarderen, afschrijven en het buiten gebruik stellen van activa. (BusinessFunction) Vaste activa beheer Het uitvoeren van activiteiten t.a.v. het beheer van vermogen en leningen van de provincie. (BusinessFunction) Vermogensbeheer (treasury) Het faciliteren van de organisatie met diensten, beheer en beveiliging van gebouwen, terreinen, parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht); kantoorinventaris, schoonmaak, catering en receptie. Activiteiten: - Beheer en beveiliging gebouwen - Schoonmaak - Catering - Nutsvoorzieningen - Vergaderzalen - Inventaris (BusinessFunction) Facilitair management Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverle- ning Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen ten behoeve van huisvesting. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveiligi- ng Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhan- deling Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening. (BusinessFunction) Servicemanage- ment Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Activiteiten: - Ontwikkelen en uitvoeren van ICT-beleid - Ontwikkelen en beheren applicaties - Implementatie informatiesystemen - Technisch beheer ICT-middelen - Informatiemanagement - Uitvoeren functioneel beheer (BusinessFunction) Informatie en Technologiemanagement Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties de bedrijfsprocessen optimaal kunnen ondersteunen (BusinessFunction) Functioneel beheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties (BusinessFunction) Identiteitenbehe- er Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen (BusinessFunction) Applicatieontwik- keling Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening Informatiemanagement is gepositioneerd aan de vraagkant van ICT en vertaalt de informatiebehoefte/informatievraagstukken uit de gebruikersorganisatie naar passende informatievoorziening. Op strategisch en tactisch niveau gaat het om de strategie en het ontwerpen en plannen van informatievoorzieningen. Op operationeel niveau betreft het functioneel beheer en gebruik van informatievoorzieningen. (BusinessFunction) Informatiemanage- ment Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT infrastructuur- ontwikkeling Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT infrastructuurbeheer Het bevorderen en bewaken van de organisatiebrede informatieveiligheid en gegevensbescherming. Informatieveiligheid behandelt de organisatorische en technische maatregelen rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle bedrijfsgegevens, terwijl gegevensbescherming zich toelegt op de bescherming van persoonsgegevens en alles wat daarmee te maken heeft. Activiteiten: - Ontwikkelen organisatie breed informatieveiligheidsbeleid - Advisering directie informatieveiligheid onderwerpen - Toetsing naleving informatieveiligheidsbeleid - Toetsing naleving AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy - Opstellen en beoordelen van verwerkingsovereenkomsten (BusinessFunction) Informatiebeveiligingsmanagement Het adviseren en toetsen op de thema's informatieveiligheid en gegevensbesccherming (BusinessFunction) Advisering en toetsing informatiebeveilig- ingsmanagement Het ontwikkelen van beleid op het gebied van informatieveiligheid en gegevensbescherming. (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling informatiebeveiligin- gsmanagement Het stimuleren van en toezien op voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidsbewustzi- jn ontwikkeling Het (samen met de klant) specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. Activiteiten: - Inkoopbeleid en -strategie - Bevorderen en adviseren over inkoopsamenwerking (ook interprovinciaal) - Inkoop- en aanbestedingsbegeleiding - Operationele inkoop (bestellen) (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Begeleiden en adviseren bij formele verwervingsproces van diensten of middelen waarbij leveranciers om offertes wordt gevraagd. (BusinessFunction) Aanbesteden Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier. (BusinessFunction) Inkoopbeheer (bestellen) Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het bevorderen en bewaken van de juridische k- waliteit van rechtshandelingen, zoals besluiten en overeenkomsten, maar ook feitelijke handelingen van de provincie en haar medewerkers. Activiteiten: - Het leveren van juridische kaders en instrumenten. - Leveren Juridisch advies en ondersteuning - Ondersteuning bij afhandeling Bezwaar en Beroep - Beheer amendementen, moties en statenvragen (BusinessFunction) Juridisch management Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebehe- er Het intern verstrekken van juridisch advies aan andere afdelingen en/of teams. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het afhandelen van een melding van een individu of belanghebbende(n) die het niet eens is (zijn) met een formele uitspraak of besluit van de provincie. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaar en beroep Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de provincie of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Het tijdig afhandelen van verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). (BusinessFunction) WOB afhandeling Grouping Primaire functies Klant (dienstverlening), (overheids)partner en leverancier interactie. (BusinessFunction) Interactie Interactie vanuit dienstverlening perspectief naar inwoner, bedrijf of instelling. Activiteiten: - Contact afhandeling: Ontvangst van aanvragen, meldingen, verantwoording etc. Levering van beschikkingen, voortgang, adviezen - Publicatie en voorlichting - Klachtafhandeling - Participatie: Burger initiatief, het organiseren van inspraak van belanghebbenden uit de omgeving van te ontwikkelen of te realiseren beleid - Beschikbaar stellen Open Data (BusinessFunction) Klant interactie Interactie met (overheids)partners vanuit samenwerking (bijvoorbeeld ketensamenwerking of netwerksamenwerking) perspectief. Activiteiten: - Met (overheids)partners samenwerken aan oplossingen voor opgaves binnen een bepaald geografisch gebied. - Werkbezoeken aan gemeenten in de provincie door CdK (BusinessFunction) Partner interactie Het onderhouden van contacten en relaties met inwoners en contactpersonen van instellingen, bedrijven of overheden. Hieronder valt ook belangenbehartiging (lobby) van de provinciale organisatie. (BusinessFunction) Relatiemanagement Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang (BusinessFunction) Beleid Het vertalen van de uitvoeringsagenda en signalen, trends, ontwikkelingen en visies naar beleid, kaders en instrumenten. Activiteiten: - Verkennen ontwikkelingen (intern/extern) - Verzamelen en analyseren/samenvatten van gegevens, opties en meningen rondom het bereiken van provinciale doelstellingen - Definieren ontwikkel agenda - Definieren beleidskaders en instrumenten (BusinessFunction) Beleid ontwikkeling Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Integraal mobiliteitsbeleid - Fietsen en OV - Spoor, wegen en water - Luchtvaart (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Ondersteuning van bedrijven en sectoren - onderwijs en arbeidsmarkt - circulaire economie, verduurzaming, innovatie - Toerisme en recreatie (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling Regionale economie Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Landbouw en visserij - Natuur en landschap (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Doelen en governance - Zon en wind - Overige opwekking, infrastructuur, innovatie - Ondersteuning particulieren en bedrijven - Mijnbouw - Klimaatadaptatie (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling Milieu, energie & klimaat Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Algemeen cultuurbeleid - Evenementen - Sport - Erfgoed en taal (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling Culturele infrastructuur & monumentenzorg Beleidsontwikkeling op de volgende thema's: - Binnensteden en bedrijventerreinen - Wonen - Leefbaarheid in stad en platteland - water en bodem - Milieu - Omgevingswet (BusinessFunction) Beleidsontwikkeling duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Het periodiek verzamelen en analyseren van informatie omtrent de voortgang van een of meerdere programma's (monitoren) en deze afzetten tegen de gestelde beleidsdoelen (evalueren). Activiteiten - Monitoren beleidseffecten - Evalueren beleidseffecten (BusinessFunction) Beleid monitoring & evaluatie Uitvoeren van landelijk (rijks) beleid en provinciaal ontwikkeld beleid. (BusinessFunction) Uitvoering Het geven van advies aan een overheidsorganisatie en het toetsen van een product of dienst van een overheidsorganisatie. Het gaat om overheidsorganisaties waarvoor de provincie een wettelijke taak heeft om te adviseren of te toetsen. Activiteiten: - Adviseren - Toetsen. (BusinessFunction) Advisering & Toetsing Deze functie ontplooit activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud van objecten in de fysieke leefomgeving. Activiteiten: - Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken - Beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties en wegmeubilair - Beheer en onderhoud groenvoorziening en water langs de wegen - Grondzaken: verwerving en vervreemding ruimtelijke gebieden en objecten (BusinessFunction) Beheer & Onderhoud Het uitvoeren van toezicht en handhaving door het uitvoeren van een controle om vast te stellen of een partij zich houdt aan de afgesproken rechten en plichten, en als gevolg het opleggen van corrigerende maatregelen. Activiteiten: - Uitvoeren Periodiek toezicht - Uitvoeren Steekproefsgewijs toezicht - Corrigerende matregelen treffen (boete, waarschuwing, vergunning opschorten of intrekken) (BusinessFunction) Toezicht & Handhaving Het verlenen van vergunningen binnen de daarvoor gestelde kaders en doelen. (BusinessFunction) Vergunningverlenin- g Het uitbaten/uitnutten van provinciale eigendommen wel/niet met een winst oogmerk of kostendekkend. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de bediening van bruggen en sluizen, verpachting van gronden (inclusief jacht), verhuur aanlegplaatsen. (BusinessFunction) Exploitatie Provincie heeft vanuit diverse wetten een toezichthoudende taak op lagere overheden. Activiteiten: - Toezicht op lagere overheden (Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen) - Interventie op basis van toezicht. (BusinessFunction) Interbestuurlijk Toezicht Het ondersteunen van de Commissaris van de Koning bij het uitvoeren van de Rijkstaken en andere zelfstandige bevoegdheden. Tot die taken en bevoegdheden behoren: - Burgemeesterszaken - Koninklijke onderscheidingen - Koninklijke bezoeken - Gemeentebezoeken - Bemiddelingen - Toespraken - Toezicht op bestuurlijke samenwerking binnen de veiligheidsregio's, - Zorgplicht integriteit - Secretariaat van de Kring van commissarissen en het Rijksherenoverleg - Voorzitterschap van de provinciale regietafel vluchtelingen - Behandelen diverse uitnodigingen en verzoeken. (BusinessFunction) Kabinetszaken Definieren programma's en afsluiten contracten. Activiteiten: - Definieren van programma's - Maken en onderhouden afspraken met partners en leveranciers - Opdrachtgeverschap uitvoering organisaties (BusinessFunction) Programmering Deze functie ontplooit de activiteiten op het gebied van (externe) programma- en projectrealisatie. (BusinessFunction) Realisatie Het (niet) verstrekken van provinciale subsidies. Activiteiten: - Beoordelen subsidieaanvragen - Verstrekken van subsidies - (BusinessFunction) Subsidieverlening Beheren en exploiteren van provinciaal vastgoed. (percelen en opstallen) Grondzaken: verwerving en vervreemding ruimtelijke gebieden (percelen) en objecten (opstallen). (BusinessFunction) Vastgoedontwikkeli- ng Deze functie bevat diensten die ondersteunend zijn aan de politieke besluitvorming. Activiteiten: - Routeren en afhandelen besluiten met ambtelijk mandaat, GS-besluiten - Bestuurlijke overleggen (PO, ...) - Bestuurlijk advies - Behandelen Zienswijze (BusinessFunction) Besluitvorming Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Ook wel data governance genoemd (DAMA DMBOK). Activiteiten: - Bronhouderschap van o.a. Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zorgdragen voor correct (documentair) informatiebeheer - Zorgdragen voor de juiste gegevenskwaliteit - Beheren van (geografische) gegevens - Data-architectuur (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn en beheerd worden, al dan niet m.b.v. de business intelligence discipline. (BusinessFunction) Gegevenskwaliteit en -beheer Het beheren en ontsluiten van de bronnen die bij wet zijn toegewezen aan de provincie. Activiteiten: - Verzamelen en beheren informatie - Leveren informatie (BGT, kaarten met informatie zoals bedrijventerreinen, zwemwater, risico's, etc.) (BusinessFunction) Bronhouderschap Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten (archiefbeheer) om te zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie, inclusief de neerslag (voor reconstructie) van het besluitvormingsproces. Toegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. Bron: Nationaal Archief, DUTO begrippen. (BusinessFunction) Duurzaam toegankelijk informatiebeheer Organisatiebreed uitvoeren van onderzoek, innovatie. Activiteiten: - (laten) Uitvoeren van kwalitatief en/ of kwantitatief onderzoek - Introduceren innovaties (technologisch, maatschappelijk, organisatorisch) in de organisatie en manier van werken (BusinessFunction) Onderzoek en innovatie Grouping Besturende functies Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de provincie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. Activiteiten: - Verantwoording aan de gemeenschap, interne of externe toezichthouders m.b.t. de behaalde prestaties en effecten van het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette middelen. - Opstellen Jaarverslag en Jaarrekening (BusinessFunction) Verantwoording Het beheersbaar en effectief ondersteunen van P&C-cycli en flexibel publiceren van (financiele) informatie. Activiteiten: - Financieel P&C cyclus - Concerncontrol taken (BusinessFunction) Planning & Control Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie. - Inzicht geven en verantwoording afleggen aan de directie in de mate waarin de doelstellingen uit het jaarplan worden gerealiseerd, en te adviseren over de verder te volgen koers middels management rapportages. (BusinessFunction) Jaarverslaglegging Het vertalen van de organisatiestrategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken (BusinessFunction) Samenwerkingsv- orming Het vertalen van de organisatiestrategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld en uitgevoerd beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en -evaluatie Het vertalen van organisatiestrategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen in termen van architectuur en informatieplanning. Activiteiten: - Volgen en verkennen van interne- en externe ontwikkelingen. - Ontwikkelen en beheren Referentie, Enterprise- en Doelarchitecturen - Opstellen strategisch informatieplan(nen) (BusinessFunction) Enterprise architectuur en strategische informatieplanning Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten en het opstellen van het jaarplan en uitvoeringsplan(nen) op basis van het meerjarenplan inclusief financiering (BusinessFunction) Tactische planning Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing (BusinessFunction) Strategie en governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatieman- agement Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen. (BusinessFunction) Enterprise risicomanageme- nt Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de provincie. Activiteiten: - Ontwikkelen en vaststellen missie, visie en kernwaarden - Ontwikkelen en vaststellen strategie en bijbehorende doelen (ambitie) (BusinessFunction) Strategische planning Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmamanage- ment Het bepalen en bewaken van een portfolio met daarin de veranderingen en investeringen. (BusinessFunction) Programma- en projectportfolioma- nagement Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanage- ment Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performanceman- agement Het bepalen van de gewenste processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze nieuwe inrichting. (BusinessFunction) Procesmanage- ment Deze svg is op 11-04-2024 04:10:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 04:10:50 CEST
   
   Bedrijfsfuncties die zullen veranderen (grijs)

We onderscheiden drie kleuren: geel, grijs, wit.

  • Geel: de bedrijfsfuncties die niet geraakt worden hebben deze standaard (ArchiMate-) kleur.
  • Grijs: de bedrijfsfuncties die door de Ow geraakt worden en zullen veranderen.
  • Wit: de bedrijfsfuncties die inhoudelijk gebruikt worden door de Ow, maar niet zullen veranderen.


Onderstaande 'grijze' functies zullen door de Ow geraakt worden en veranderen:

Bedrijfsfunctie Waarom verandert het?
Advisering & Toetsing deze bedrijfsfunctie heeft o.a. betrekking op het bedrijfsproces Planbegeleiding. Dat gaat veranderen als gevolg van de Omgevingswet, evenals de wijze waarop de provincie advies en toetsing uitvoert in geval van interbestuurlijke samenwerking.
Beleid monitoring & evaluatie de Omgevingswet introduceert ook het begrip ‘omgevingswaarde’ die gemonitord en geëvalueerd moeten worden.
Beleidsontwikkeling Culturele infrastructuur & monumentenzorg De Omgevingswet dwingt provincies tot meer integrale beleidsontwikkeling en dus wordt deze bedrijfsfunctie anders.
Beleidsontwikkeling duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer De Omgevingswet dwingt provincies tot meer integrale beleidsontwikkeling en dus wordt deze bedrijfsfunctie anders.
Beleidsontwikkeling Milieu, energie & klimaat De Omgevingswet dwingt provincies tot meer integrale beleidsontwikkeling en dus wordt deze bedrijfsfunctie anders.
Beleidsontwikkeling Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer De Omgevingswet dwingt provincies tot meer integrale beleidsontwikkeling en dus wordt deze bedrijfsfunctie anders.
Beleidsontwikkeling Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden De Omgevingswet dwingt provincies tot meer integrale beleidsontwikkeling en dus wordt deze bedrijfsfunctie anders.
Bronhouderschap: provincies worden – soms getrapt via BIJ12 - bronhouder van een aantal informatieproducten. Daar horen nieuwe afspraken en eventuele koppelvlakken bij.
Duurzaam toegankelijk informatiebeheer door de Omgevingswet wordt interbestuurlijk samenwerken versterkt en dat betekent dat deze bedrijfsfunctie zich moet aanpassen aan deze overheidsoverstijgende informatievoorziening.
Gegevenskwaliteit en -beheer: informatie in het DSO moet van voldoende kwaliteit zijn en dat begint bij de oorspronkelijke bron: de provincie zelf.
Klantinteractie: met het DSO komt er een nieuw kanaal bij voor provincies om met klanten te interacteren.
Officieel bekendmaken de STOP/TPOD koppelvlak stelt nieuwe, aanvullende eisen aan het officieel bekendmaken.
Partnerinteractie met het DSO komt er een nieuw kanaal bij voor provincies om met partners te interacteren.
Toezicht & Handhaving oor het goed uitvoeren van deze functie is informatie vanuit vergunningverlening nodig.
Vergunningverlening de manier van aanleveren van vergunningsaanvragen verandert als gevolg van het DSO. Tevens zijn de behandeltermijnen korter.

Bedrijfsfuncties die inhoudelijk geraakt worden (wit)

Van de onderstaande bedrijfsfuncties zien we dat ze wel geraakt worden, maar dat er geen wezenlijke aanpassingen aan de functie zelf nodig zijn.

Bedrijfsfunctie Waarom worden ze inhoudelijk geraakt?
Afhandeling bezwaar en beroep Het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften verandert niet als gevolg van de Ow, maar uiteraard blijft het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen beslissingen die de provincie neemt in het kader van de Ow, zoals een omgevingsvergunning.
Applicatiebeheer: ls gevolg van Omgevingswet komen er nieuwe of vernieuwde applicaties in het provinciale landschap (denk aan: toepasbare regelsoftware, plansoftware) en (digi)koppelingen, met hun eigen beheerbehoeften.
Besluitvorming in wezen verandert er aan deze functies niets. Er worden ook in de nieuwe situatie nog steeds besluiten genomen, zij het over andersoortige documenten/producten (verordening, visie, programma, projectbesluit, etc.). Wel is het zo dat de vorm van die besluitvormingsproducten anders is: in de huidige situatie krijgen GS doorgaans PDF-bestanden met bijvoorbeeld de verordening erin en straks zal een deel van die informatie via het Omgevingsportaal aangeboden worden aan GS, omdat een ontwerp-besluit al gepubliceerd is.

Er is nog discussie over dit onderwerp, dus mogelijk verschuift de bedrijfsfunctie ‘Besluitvorming’ van wit alsnog naar grijs.

Debiteurenbeheer Voor het afhandelen van de inning van leges wordt deze functie ook onder de Ow aangeroepen.
Externe communicatie -
Medewerkerontwikkeling met de komst van toepasbare regels en het goed aanbieden daarvan in het DSO ontstaat een nieuwe competentie. Bestaande medewerkers dienen zich hierop te ontwikkelen.
Organisatiemanagement De Ow zorgt wel intern voor hier en daar nieuwe bedrijfs- en werkprocessen en aan te passen taken en verantwoordelijkheden. Echter, dit dient op eenzelfde wijze als nu binnen deze bedrijfsfunctie opgepakt te worden.
Relatiemanagement Met de komst van de Ow is relatiemanagement wellicht nog belangrijker dan ooit, omdat het uitgaat van een gelijke informatiepositie (burgers, bedrijven, instellingen en overheden gaan allen uit van het DSO als bron) en omdat de Ow overheden dwingt om veel meer als één overheid op te treden (ketenprocessen). Echter, deze bedrijfsfunctie verandert hierdoor niet wezenlijk, maar wordt alleen belangrijker.
Samenwerkingsvorming De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken: samenhangend, als één overheid, zorgend voor ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving. Daar zijn (nieuwe) afspraken voor nodig, die prima in deze bedrijfsfunctie kunnen worden opgepakt, maar de functie zelf verandert er niet door.
Werving en selectie met de komst van toepasbare regels en het goed aanbieden daarvan in het DSO ontstaat een nieuwe competentie. Als bestaande medewerkers dit niet kunnen invullen is nieuw personeel nodig.