Objecten, gegevens en berichten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


Inhoud


Om de principes te realiseren is standaardisatie nodig op het gebied van gegevens en berichten. Zonder een goede harmonisatie van gegevens en berichten is een effectieve uitwisseling van data tussen applicaties vrijwel onmogelijk. In deze paragraaf wordt dit nader gedetailleerd.

Het werk van de provincies is gericht op een groot aantal objecten: wegen, water, bodem, gebouwen, bedrijven, burgers, flora, fauna, etc. etc. Daarom worden van deze objecten gegevens vastgelegd. Om de gewenste transparantie en stroomlijning te bewerkstelligen, is een goed overzicht van objecten en gegevens van groot belang. Het overzicht vormt de basis voor de realisatie van het principe: enkelvoudige opslag van gegevens in een beperkt aantal databases, deels in de vorm van kern-registraties.

Dit overzicht moet vervolmaakt te worden. Dit kan op twee manieren:

 • Door bespreking ervan met medewerkers binnen de provincie;
 • Door aansluiting te zoeken op internationale en nationale objectmodellen binnen de verschillende domeinen waarop de provincies actief zijn, zoals de geo-wereld, waterschappen en Rijkswaterstaat, Nederlandse Basisregistraties, e.d.


Objecten kennen ook een onderlinge samenhang. Om dit inzichtelijk te maken is een eerste versie (0-niveau) van het bedrijfsobjectmodel van een referentieprovincie opgesteld. Om de samenhang van gegevens inzichtelijk te maken wordt later een taxonomie opgesteld.


PlanOrganisatieRapportageKennisWerkNatuurlijke persoonBestuurProvinciaal productRuimtelijk objectMetingNiet-natuurlijke persoonAuditrapportRuimtelijk gebiedGebeurtenisBedrijfsobjectenmodel nulniveau2.png
Over deze afbeeldingZoals gezegd worden van objecten gegevens vastgelegd. Deze gegevens dienen eenduidig gedefinieerd te zijn. Hiermee wordt wildgroei in administraties voorkomen. De provincies beschikken nog niet over een gegevenswoordenboek of een taxonomie. Op deelterreinen, met name geo-informatie, is de standaardisatie van gegevens al ver voortgeschreden. Dit moet worden opgepakt en aangevuld met de andere provinciale domeinen.

Gegevens spelen een cruciale rol binnen de provincie: ze vormen de grondstof, het te bewerken materiaal en het eindproduct van vrijwel alle bedrijfsprocessen. Daarnaast zijn er gegevens waarmee het productieproces wordt gemonitord en gestuurd. Daarom is er een intensief berichtenverkeer tussen cliënten, ambtenaren en applicaties. Een efficiënte en effectieve berichtenuitwisseling vraagt om standaardisatie van het berichtenverkeer[1]. Deze standaarden liggen op diverse niveaus:

 • De semantiek: welke betekenis heeft een gegeven in een bepaalde context?
 • Het bericht, waarin gegevens zijn opgenomen.
 • De opmaak- en uitwisselingsprotocollen van berichten.

Als voorbeeld het uitwisselen van een adres van een burger, bedrijf of maatschappelijke instelling:

 • Semantiek: Gaat het om het woon-, werk- of verblijfadres[2]?
 • Bericht: Uit welke velden bestaat het bericht? Straat en huisnummer in 1 of 2 velden?
 • Opmaak: Bijvoorbeeld het XML-schema van het bericht (WUS of ebXML)
 • Protocol: SOAP over http (of SMTP of FTP of RMI.IIOP)


De provincies zullen zo nauwkeurig mogelijk aansluiten op landelijke ontwikkelingen (waarin internationale standaarden zijn meegenomen). Daar waar provincies de regie voeren in ketenverband, ontwikkelen zij zelf standaard informatiemodellen. Als provincies deelnemen aan een keten stimuleren zij het gebruik en ontwikkeling van standaarden.

De provincies werken zoveel mogelijk toe naar kernregistraties, zowel in de eigen provincie als op termijn ook interprovinciaal. Kernregistraties zijn gegevensverzamelingen, waarvan de gegevens door meerdere applicaties en provincies kunnen worden gebruikt of gewijzigd.

Op grond van het bovenstaande is een aantal principes voor het omgaan met objecten, gegevens en berichten geformuleerd.

P4.2.01Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082
P4.2.02Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties
P4.2.03Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder
P4.2.04Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties
P4.2.05Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens
P4.2.06Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincie
P4.2.07Ondersteuning Open Document Format ISO26300 voor reviseerbare documenten
P4.2.08Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens
P4.2.09Voorzien van locatieaanduiding van gegevens
P4.2.10Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie
P4.2.11Registratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangst
P4.2.12Rekening houden met digitale duurzaamheid
P4.2.13Uitgaan van archiefregeling bij toekennen van metadata
P4.2.14Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboek
P4.2.15In één gegevenswoordenboek onderbrengen van functioneel gelijksoortige gegevens
P4.2.16Op systematische wijze beschrijven van objecten
P4.2.17Mediumonafhankelijk opslaan en aanbieden van content
P4.2.18Eigenaarschap van gegevens binnen provinciale databases
P4.2.19Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van gegevens bij eigenaar
P4.2.20Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie
... meer resultaten

Richtlijnen die horen bij bovenstaande principes[3]:


Voetnoten

 1. Dossier Open Standaarden: Berichtenverkeer, ICTU / TNO: Programma Ossos, 2005.
 2. Voor semantische modellen: NEN 3610. Als basis voor het opstellen van domeinbeschrijvingen in een SOA-omgeving kan gebruik gemaakt worden van UML. Zie: http://www.uml.org/#uml2.0
 3. De richtlijnen over vernietiging, overbrenging en vervanging zijn gebaseerd op de Archiefwet en Archiefbesluit en daaruit voortvloeiende regelgeving zoals landelijk vastgestelde selectielijsten en de Archiefregeling.

HierarchyPrevious.gif Applicaties, applicatiecomponenten en services | Informatie-uitwisseling HierarchyNext.gif