Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagement

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.10
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingZaakgericht werken wordt ondersteund door functionaliteit gericht op besturing en uitvoering van de zaak.
Motivatie

Zowel de klanten als de behandelende overheidsinstantie hebben er baat bij dat een zaak (vraag, aanvraag, etc. en de voortgang in behandeling) integraal bekend en opvraagbaar is. Om dit te managen is zaakmanagement een vereiste. Eén van de kenmerken van zaakgericht werken is dat de voor de zaak relevante informatie toegankelijk is voor alle betrokkenen bij de zaak, ook voor de afnemer (voor zover privacy en openbaarheid geen beperkingen opleggen). De kern van die informatie betreft het proces, de planning en de voortgang daarvan. Zonder geautomatiseerde functionaliteit is het ondoenlijk die transparantie te realiseren.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Het kunnen beschikken over die zaakfunctionaliteit en het daarmee ondersteunen van zaaksturing en (eventueel) -uitvoering is een gevolg van dit principe. Aan te bevelen is om te beoordelen in hoeverre geautomatiseerde ondersteuning zinvol is uit oogpunt van bijvoorbeeld frequentie van optreden van een zaak, kosten versus baten e.d. Is dit zinvol dan is de volgende keuze hoe hieraan invulling te geven. Aangezien medewerkers betrokken kunnen zijn bij verschillende zaken kan het wenselijk zijn om voor de gehele provinciale organisatie gebruik te maken van dezelfde zaakfunctionaliteit. Een andere optie is, mede gezien de zojuist genoemde beoordelingsaspecten, om zaakfunctionaliteit deel uit te laten maken van een (beperkt) aantal verschillende informatiesystemen. Met dien verstande dat het volledig eenduidig is over welke type zaken in welk informatiesysteem zaakinformatie beschikbaar is. Randvoorwaardelijk is immers dat de beoogde transparantie ook effectief te realiseren is als zaken verspreid zijn over verschillende informatiesystemen.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaZaakgericht
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.