Datadomeinen model - een richtsnoer


Inleiding
De digitalisering van onze dienstverlening en vraag naar hoog kwalitatieve data zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. De doelgroep van dit document zijn de datamanagers, -eigenaren, -architecten en andere rollen die zich op tactisch en/of strategisch niveau bezig houden met data binnen een provincie. Met een datadomein wordt een logische samenhang van data bedoeld; het gaat hier dan om alle inhoudelijke domeinen waar een provincie een wettelijke taak heeft.


Duiding richtsnoer
Het Inhoudelijke data domeinenmodel maakt deel uit van het Enterprise Datamodel en is gebaseerd op de uitgangspunten van DAMA DMBoK. Het biedt hiermee een handreiking voor het logisch onderverdelen van data in voor provincies herkenbare domeinen waarmee op een eenduidige manier datamanagement en datagovernance ingericht kan worden.

De datadomeinen inhoudelijk
Inhoudelijke datadomeinen


Data domein Beschrijving Categorie
Bestuur Verwijst naar het toezicht dat door hogere bestuursorganen wordt uitgeoefend op het lokaal bestuur binnen die provincie. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat het lokale bestuur voldoet aan wettelijke voorschriften, beleidsdoelen en kwaliteitsnormen die door hogere bestuurslagen zijn vastgesteld.

Let op: Dit gaat niet over bestuur van de provincie.

Voorbeeld: Denk aan het verzamelen van gegevens over prestatie-indicatoren zoals financiële gezondheid, dienstverleningskwaliteit en beleidsimplementatie. Data wordt verzameld, mede door inspecties & controles uit te voeren.

Samenleving
Cultuur & Erfgoed Cultuur en erfgoed verwijzen naar de unieke aspecten van geschiedenis, tradities, kunst en materiële overblijfselen die de lokale identiteit en trots van de gemeenschappen vormen.

Voorbeeld: Bibliotheken Monumenten Musea Archeologie

Samenleving
Economie Verwijst naar de activiteiten en processen die betrekking hebben op de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten, evenals de interacties tussen bedrijven, huishoudens en overheden binnen een provincie.

Voorbeeld: Werkgelegenheid Bruto regionaal product Bedrijvigheid Handel Investeringen Economische groei

Samenleving
Mobiliteit Verwijst naar de beweging van mensen en goederen binnen het grondgebied van die specifieke provincie. Het omvat verschillende vormen van transport, zoals wegverkeer, openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Mobiliteit speelt een cruciale rol bij het verbinden van gemeenschappen, faciliteren van economische activiteiten en het waarborgen van toegang tot belangrijke voorzieningen.

Voorbeeld Verkeerstromen Openbaar vervoer Fiets- en wandelpaden Bereikbaarheid

Samenleving
Onderwijs Verwijst naar het proces van het bieden van formele instructie, leren en opleiding aan individuen binnen het grondgebied van de provincie. Het omvat educatieve instellingen, zoals scholen, universiteiten en beroepsopleidingen, evenals de programma's en activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling.

Voorbeeld: Leerlingenaantallen Onderwijsprestatie Docentgegevens

Samenleving
Veiligheid Verwijst naar de mate waarin de inwoners, eigendommen en openbare ruimtes beschermd zijn tegen potentiële gevaren, criminaliteit en andere bedreigingen. Het omvat maatregelen en inspanningen die gericht zijn op het waarborgen van openbare orde, het handhaven van wetten en het bevorderen van een veilige leefomgeving.

Voorbeeld: Misdaadstatistiek Brandincidenten Noodhulprespons Externe veiligheidsrisico’s

Samenleving
Welzijn Verwijst naar de fysieke, mentale en sociale gezondheid en het algemene welbevinden van de inwoners. Het omvat de kwaliteit van leven, toegang tot gezondheidszorg, sociale verbondenheid, levensverwachting en tevredenheid met verschillende aspecten van het dagelijks leven.

Voorbeeld: Gezondheidsstatistieken Sociale indicatoren Levensverwachting Sterftecijfers

Samenleving
Energie Verwijst naar de bronnen, distributie en het gebruik van energie binnen het grondgebied van de provincie. Het omvat de productie, levering en consumptie van elektriciteit, gas en andere vormen van energie

Voorbeeld: Energieproductie Energieverbruik Duurzaamheidsindicatoren

Inrichting
Landbouw en Visserij Verwijst naar de sector die verantwoordelijk is voor de productie van voedsel, gewassen, vee en visserijactiviteiten binnen het grondgebied van die specifieke provincie. Het omvat de agrarische praktijken, landbouwbedrijven, vissersgemeenschappen en de economische waarde van deze sector.

Voorbeeld: Gewasproductie Veehouderij

Inrichting
Natuur & landschap Diverse ecologische systemen, biodiversiteit, natuurgebieden en landschappelijke kenmerken binnen het grondgebied van een provincie. Het omvat beschermde natuurgebieden, landschappelijke waarde, flora en fauna, en de interactie tussen mens en natuur.

Voorbeeld: Biodiversiteit Natuurgebieden Landschapskenmerken

Inrichting
Planologie Verwijzen naar de planologische indeling van gebieden voor specifieke doeleinden, zoals woonlocaties, bedrijventerreinen, bestemmingsplannen, locatie van energieparken, natuurgebieden. Het omvat het vaststellen van welke activiteiten en functies op welke locaties mogen plaatsvinden, en het beheer van deze gebieden volgens vastgestelde regels en beleid.

Voorbeeld: Bestemmingsplannen Omgevingsvisie (ruimtelijke visie)

Inrichting
Sport, recreatie en toerisme Verwijst naar de activiteiten, faciliteiten en voorzieningen die gericht zijn op sportieve activiteiten, recreatieve mogelijkheden en toeristische attracties binnen het grondgebied van die specifieke provincie. Het omvat sportevenementen, recreatiegebieden, toeristische attracties en de economische impact van deze sectoren.

Voorbeeld: Sportparticipatie Recreatieparticipatie

Inrichting
Wonen Omvat de huisvestingssituatie, woonomgeving en voorzieningen die beschikbaar zijn voor de inwoners van de provincie.

Voorbeeld: Huurprijzen Woningkwaliteit Woonvoorkeuren

Inrichting
Infrastructuur Verwijst naar de fysieke faciliteiten en systemen die nodig zijn voor transport, communicatie en de levering van essentiële diensten binnen het grondgebied van die specifieke provincie. Het omvat wegen, bruggen, spoorwegen, waterwegen, vliegroutes, telecommunicatienetwerken, energievoorziening en andere basisvoorzieningen.

Voorbeeld: Wegen Communicatienetwerken Riolering Energievoorzieningen Nutsvoorzieningen

Structuur
Vastgoed Verwijst naar onroerende goederen, zoals woningen, commerciële gebouwen en grond, die zich binnen het grondgebied van die specifieke provincie bevinden.

Voorbeeld: Fysieke eigenschappen van de gebouwen Eigendomsrechten Perceelindelingen

Structuur
Afval Verwijst naar het materiaal dat wordt weggegooid of niet langer nuttig wordt geacht en moet worden verwerkt of verwijderd, of worden gerecycled. Dit zijn verschillende soorten afval, zoals huishoudelijk afval, industrieel afval en bouw- en sloopafval. Dit omvat de groene- en grijze grondstofstromen.

Voorbeeld: Afvalproductie Recycling en hergebruik Afvalverwijdering Zwerfafval

Milieu
Bodem Verwijst naar de bovenste laag van de aardkorst waarin planten groeien en waarin nuttige hulpbronnen, zoals water en mineralen, worden vastgehouden. Het omvat de samenstelling, textuur, vruchtbaarheid en het gebruik van de bodem binnen het grondgebied van die specifieke provincie.

Voorbeeld: Bodem classificatie Bodemvruchtbaarheid Bodemverontreiniging Bodemerosie

Milieu
Geluid De akoestische omgeving binnen het grondgebied van die specifieke provincie, inclusief geluidsbronnen, geluidsniveaus en de impact van geluid op de leefomgeving. Het omvat zowel omgevingsgeluid als specifieke geluidsbronnen zoals verkeer, industrie, bouwwerkzaamheden en recreatie.

Voorbeeld: Geluidsniveau metingen Bronidentificatie Geluidsbelasting Klachtenregistratie

Milieu
Klimaat Verwijst naar de lange termijn weersomstandigheden en klimatologische patronen binnen het grondgebied van die specifieke provincie.

Voorbeeld: Gemiddelde temperatuur Neerslagniveaus Windpatronen

Milieu
Licht Verwijst naar de aanwezigheid, verspreiding en kwaliteit van kunstmatige verlichting in de leefomgeving. Het omvat zowel openbare verlichting als verlichting in gebouwen en andere faciliteiten.

Voorbeeld: Lichtnive Lichtvervuiling

Milieu
Lucht Verwijst naar de atmosferische omgeving binnen het grondgebied van die specifieke provincie, inclusief de samenstelling, kwaliteit en kenmerken van de lucht. Het omvat de aanwezigheid van gassen, de concentratie van verontreinigende stoffen en de impact van menselijke activiteiten op de luchtkwaliteit.

Voorbeeld: Luchtkwaliteit Luchtverontreinigings-bronnen Meteorologie Broeikasgassen

Milieu
Water Verwijst naar de aanwezigheid, de kwaliteit en het beheer van waterbronnen binnen het grondgebied van die specifieke provincie. Dit omvat oppervlaktewater zoals rivieren, meren en kanalen, evenals grondwater en de infrastructuur voor watervoorziening en -beheer.

Voorbeeld: Waterkwaliteit Waterstand en -stromingen Waterverbruik

MilieuBestand:Interprovinciale Inhoudelijke Data Domeinen 1.01.pdf