Bedrijfsobjecten verzoekbehandeling - v2

ArchiMate-modellen > PETRA - Referentiearchitectuur > Views > Bedrijfsobjecten verzoekbehandeling - v2
Bedrijfsobjecten verzoekbehandeling - v2
Verzoek: In het algemeen een vraag van een klant aan een overheidsorganisatie om een product. Binnen het kader van deze architectuur voor de Omgevingswet gaat het op dit moment om een aanvraag, melding of gegevens en bescheiden ter voldoening aan een informatieverplichting anders dan een melding, ingediend door een initiatiefnemer bij een bevoegd gezag, gedaan in het kader van de Omgevingswet. Toelichting: er worden meerdere typen verzoeken onderkend: aanvraag (aanvraag vergunning; aanvraag maatwerkvoorschrift; aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel); melding en melding gelijkwaardige maatregel; informatie en informatie ongewoon voorval. Een melding is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het doen van een melding door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan, kunnen provincies en gemeenten een meldingsplicht opnemen in hun eigen regelgeving. Zie artikel 4.4, lid 1 Ow. Het is ook mogelijk om aanvullende (niet afwijkende) meldingsplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Een voorwaarde hierbij is dat dit nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.13 en 2.14 Bal). Apart van bovenstaande typering kan het doel van het verzoek worden geduid: houden van omgevingsoverleg; initiëren; aanvullen; intrekken. Het verzoek om een omgevingsoverleg is dan van het type aanvraag maar heeft als doel het houden van een omgevingsoverleg. Het model staat toe dat je daar een aparte zaak voor aanmaakt en dat is ook zeer gewenst, anders kan je de initiële zaak (houden van het omgevingsoverleg) niet relateren aan de vervolgzaak (indienen van de aanvraag). Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]; Ow, artikel 4.4, lid 1. (BusinessObject) Verzoek Een aanvraag is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het indienen van een aanvraag door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Een aanvraag kan zijn: aanvraag vergunning; aanvraag maatwerkvoorschrift; aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Toelichting: Specialisatie van Verzoek. Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]. (BusinessObject) Aanvraag Een melding is binnen de context van verzoeken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet het doen van een melding door een initiatiefnemer bij een bestuursorgaan. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan, kunnen provincies en gemeenten een meldingsplicht opnemen in hun eigen regelgeving. Zie artikel 4.4, lid 1 Ow. Het is ook mogelijk om aanvullende (niet afwijkende) meldingsplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Een voorwaarde hierbij is dat dit nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.13 en 2.14 Bal). Toelichting: Specialisatie van Verzoek. Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]. (BusinessObject) Melding Een informatieverplichting anders dan een melding. Toelichting: Specialisatie van Verzoek. Bron: Doelarchitectuur DSO-LV, referentie [3]; Specificatie STAM, zie referentie [42]. (BusinessObject) Informatie- verplichting Ieder menselijk handelen waarbij, of menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. Toelichting: bijvoorbeeld het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Activiteit Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Een omgevingsvergunning voor zogenaamde buitenplanse omgevingsplan activiteiten (BPOA’s). Het is een omgevingsvergunning voor een activiteit die niet voldoet aan de regels van het vigerende omgevingsplan. Toelichting: Specialisatie van Vergunning. Dit wordt ook wel afwijkvergunning genoemd. Bron: Kaderstellende notitie kennisgeving afwijkvergunning (BPOA), zie referentie [44]. (BusinessObject) BPOA-vergunning (Afwijk-vergunning) Een medewerker van een overheidsorganisatie die uit hoofde van haar functie taken uitvoert voor de overheid. Bron: door generalisatie afgeleid uit Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ), referentie [27]. (BusinessObject) Medewerker BusinessObject Overheids- organisatie Een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon. Bron: afgeleid uit de Wet basisregistratie personen; GEMMA online en Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB), referentie [28]. (BusinessObject) Persoon Het hebben van interactie door een medewerker van een overheidsorganisatie met de klant aangaande het behandelen van een verzoek van die klant aan de overheid. Bron: - (BusinessObject) Klantcontact Product dat een klant van de overheid kan afnemen. De klant wordt binnen de overheid ook wel dienstafnemer genoemd: een afnemer van een product van de overheid. Bron: - (BusinessObject) Klantproduct Een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Toelichting: Er zijn twee specialisaties van beschikking: Persoonsgerichte beschikking; Zaaksgerichte beschikking. Bron: Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 1. (BusinessObject) Beschikking Advies over het voornemen tot en/of de voorbereiding van een initiatief dat gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving (omgevingsoverleg). Toelichting: Dit is een specialisatie van Klantproduct. Bron: iPDC Omgevingswet (https://omgevingswet.wiki/bin/view/Producten/PD_62Rn1XJaGs2x6/). Productcode AD02 Advies over het voornemen tot en/of de voorbereiding van een initiatief dat gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Het advies kan bijdragen aan het: - informeren van de initiatiefnemer over de (on)mogelijkheden van het initiatief, waar van toepassing toegespitst op/uitgesplitst naar de wettelijke activiteiten die met het initiatief zijn gemoeid; - in kaart brengen van de belanghebbenden en het stimuleren van de initiatiefnemer deze belanghebbenden te informeren over en te betrekken bij de voorbereiding van het initiatief; - maken van een afweging door het bevoegd gezag (en zijn ketenpartners) over de betrokkenheid en rol bij de participatie die door de initiatiefnemer wordt georganiseerd; - pro-forma (vrijblijvend) toetsen van activiteiten die met het initiatief zijn gemoeid, ter voorbereiding op de indiening en behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. (BusinessObject) Advies voorbereiding initiatief Een zaak. Dit begrip is toegevoegd om vanuit het perspectief van het bevoegd gezag het onderscheid te kunnen maken tussen een zaak van een klant en een zaak van een ketenpartner waarmee het bevoegd gezag samenwerkt in de behandeling van de zaak van de klant. Toelichting: Specialisatie van Zaak. Bron: - (BusinessObject) Zaak klant ArchiMateNote Volgens mij is het ook goed om een rechtstreekse associatie te leggen tussen verzoek en zaak en niet alleen via het product. Met name door de mogelijkheid van meervoudige aanvragen. ArchiMateNote Vraagje; is dit een uitgevoerde of geplande activiteit op een bepaalde locatie? Of gaat het hier om Activiteit type op een willekeurige locatie? In het laatste geval moet er nog een object Locatie aan de view toegevoegd worden incl een associatie naar Verzoek. AssociationRelationship ingediend bij AssociationRelationship initieert levering van AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft gerelateerde AssociationRelationship legitimeert SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is in dienst van AssociationRelationship is betrokken bij AssociationRelationship is behandelaar van AssociationRelationship behandelt AssociationRelationship is gemandateer- d namens AssociationRelationship is eindverantwo- ordelijk voor AssociationRelationship is belanghebbe- nde bij AssociationRelationship is gemachtigde die handelt namens initiatiefnemer AssociationRelationship dient als initiatiefneme- r in AssociationRelationship is als klant betrokken bij AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship levert Deze svg is op 08-12-2021 04:07:18 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-12-2021 04:07:18 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
LegendaArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-view Bedrijfsobjecten verzoekbehandeling - v2
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e353dda1-b939-ed42-958a-c0275754dca0
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Bedrijfsobjecten verzoekbehandeling - v2
Elementen  : 
Relaties  :